zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mݺÛ-ºGô-FÛh-¾Å-hôm-HÛ-¸z-¢ôP-GÛ-ZÛm-zŸÛ-q¼-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-hP-ºƒï¾-z-GmP-xôGÅ-Gb¤-zÁh-GmP-z-ü


2004-12-28
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-hÝ-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-zŸÛm-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mݺÛ-ºGô-FÛh-¾Å-hôm-HÛ-¸z-¢ôP-GÛ-ZÛm-zŸÛ-qºÛ-fôG-Gż-ºGôh-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-xôGÅ-hP-Gż-ºGôh-q-DG-GÛ-¿Ëm-hÝ-ºƒï¾-z-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-Gb¤-zÁh-hP-Gô-zÇkݼ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- ¿kÛ-¾Û-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-EÛ¤-Çkôh-DP-hÝ-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-zºÛ-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-n¤Å-¾-Gż-ºGôh-ˆÛ-¾Å-hôm-HÛ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q- Gż-ºGôh-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-Z¤Å-¥ôP-Vïm-qô-»ôh-qºÛ- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z- ¶Û-Wï-;-¼m-‡Û- Vïh-¤PGÅ-Ghm-ŸÝ-GmP-mÅ-Gb¤-zÁh-GmP-ºhÝG DôP-GÛÅ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-±ôGÅ-¤Û-n¤Å-¾-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-Gż-ºGôh-ˆÛ-¾Å-hôm-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-q-hP- zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mݺÛ-¾Å-ºGݾ-hP-zôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-DG-Gż-ºHã¼-HÛ-zMãh-¾¤-fôG-Ez-zOGÅ-hP-hô-ÇoP-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-Gż-ºGôh-q-DG-GÛ-¿Ëm-hÝ-ÇKï¼-HÛ-fôG-mÅ-ºƒï¾-z-Gż-z®ßGÅ-GmP-z-hï-Mãm-ºEôPÅ-‚ïh-hGôÅ-q-hP- Gż-ºHã¼-HÛ-±ôGÅ-q-hP-OÛG-º²âGÅ-DG-GÛ-¿Ëm-hÝ-ºƒï¾-¾¤-Mãm-¿km-HÛ-fôG-mÅ-hôm-GZï¼-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-hP- zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-n¤Å-ˆÛ-¼P-z®m-G®P-zºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-º²Ûm-mÅ-ºfz-¯ôh-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-M-G¼-HÛ-Gż-ºGôh-q- ¶Û-Wï-;-¼m-‡Û- HÛÅ-mm-zXôh-GmP-z-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།