M-mG-¾-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-VßP-mÅ-Bôm-zXôh-GmP-zü


2008-03-18
Share

{}ü üzôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-¾-M-¤Û-hzP-º²Ûm-q-±ôÅ-iG-Gmôm-±zÅ-Vï-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-q-hP- M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¤ÛºÛ-EÛ¤-±P-mP-zÇSôG-zÁï¼-‚Å-bï-zôh-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-zŸÛm-q¼-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-VßP-GÛ-¸ÞP-£ï¾-±ôGÅ-G®ô- w×ï¼ïP-¶â¿˜- »ÛÅ-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG h-¿eºÛ-V¼-zôh-¤Û-ZÝP-¤f¼-zMh-zTß-Ç+ô¼-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-¤-¸h- h-hÝP-zôh-¤Û-zM-yG-¤P-qô-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-zŸÛm-q¼-„Àô-w¤-±h-¤ïh-‚ãP-ŸïÅ-±ôGÅ-G®ô-w×ï¼ïP-¶â¿˜-»ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-»-P-ljÛP-Xï-¤ïh-q¼-zôh-¤ÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-¯-Gbô¼-GbôP-MãºÛ-iG-fzÅ-‚ïh-qºÛ-¾ô-MãÅ-»ôh-qÅ- zôh-¤Û¼-iG-Gmôm-‚ïh-PïÅ-q-¼ïh-TïÅ-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- DôP-mÛ-hÝÅ-dG-bà-M-mG-GÛ-GhÝG-¯çz-¾-Bôm-zXôh-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¤-¸h- xÛ-¾ô-1997¾ô¼-zôh-hÝ-wïzÅ-Ç+zÅ- hGï-ºhÝm-q-hP-z®ßm-¤-n¤Å-¾-GhÝG-¯çz-¤m¼-GTôh-GbôP-zŸÛm-q-hPôÅ-ÅÞ-¤Eïm-Vßz-hP- ¼-ºyôh-PïÅ-½‰ïh-‚ãP-zºÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-G¸ÛGÅ-¤ô¼-zBôh-¤Û-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-GÛ-¤Û-Ço-±ô¼-GŸÝP-GÛ-¾¤-Iôm-GmP-Mã¼-DôP-GÛÅ-hGG-q-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།