zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG-GÅÞ¤-mP-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007.12.11

{}ü üh-¼ïÅ-uÛ-¹-12 ±ïÅ10 ZÛm-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-DÞ¾-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-bï-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¼×ô¤-hP-„Ëô-¾ô-mü ¤Û-¾ºm- zTÅ-G¾-Gmh-Vï-zºÛ-IôP-Eï¼-Vï-DG-GÅÞ¤-HÛ-mP-zôh-mP-¼P-hzP-hGôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-»ÛG-Vïm-z;ôh-qºÛ-yïh-h¼-Vïm-qô-hï-ºi-¯ÛGÅ-¿kïz-hP-DP-¯ïGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-ÇeïP-hrPÅ-»ôh-q-hïÅ-º²¤-JÀÛP-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-bï-¾ô-60 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-hP-hï-zŸÛm-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤-¤VÛÅ-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¾-mô¼-„Ëï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-zÇeôh-‚-hGº-wÞ¾-mÅ-¾ô-18 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-q-¤±ôm-fÞz-q¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh- zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ôÅ-GÅÞP-»ôh-q¼-hï-mÛ-zôh-mP-uÛ-¾ô-1950 mÅ-z¸ÞP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hzP-º²â¾-‚Å-»ôh-q-hP-hÝÅ-h-¿eºP-zôh-mP-zôh-¤Û-±ô¼-¼P-hzP-¤ïh-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-‚Å-q-hï-±ô-uÛ-±ôGÅ-mP-¤Û-¤P-±ôÅ-¤Eïm-dôGÅ-fÞz-q-z¸ô-fzÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎