zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¿S-qôºÛ-ÆôG-¾-Zïm-D-»ôh-qºÛ-ºWÛGÅ-ÇoP-‚ãP-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.04.28

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼- zôh-ˆÛ-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-ÇeïP-ºEï¼-Mã¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm- zôh-¼P-hzP-Vïh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-¿S-qô-hï-hG- M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qºÛ-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-ºôG-iÛ-¯h-‚Å-Ç+zÅ- Åô-ÅôºÛ-ÆôG-¾-Zïm-D-»ôh-qºÛ-ºWÛGÅ-ÇoP-‚ãP-¾ÞGÅ- ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-^ݼ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- zôh-¤Û-Í-¼Û-zºÛ-¤Û-Åï¼-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-fï-zºÛ- zôh-¼P-hzP-Vïh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-¿SÅ- xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ- 25 Çeï-;Ým-G¸ÛGÅ-qa-Vïm-¤VôG-væ¾-¼Ûm-qô-VïºÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-±ïÅ-ˆÛ-ZÛm- Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-ºhzÅ-ÅÞ- zôh-ˆÛ-M¾-JÀâ-zbP-ŸÛP- ¾G-bà-º²¤-JÀÛP-GTÛG- h¤ÛGÅ-»Þ¾-GTÛG- zôh-¼P-z®m-ŸïÅ-ºDôh-qºÛ-ºFïh-h¼-ŸÛG-ºEï¼-bï- zôh-mÛ-zôh-¤ÛºÛ-»Ûm-q¼-zdïm- M-mG-GŸÝP-¾-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-zôh-ˆÛ-Å-fôG-zMãh-ºEï¼-MãºÛ-fG-GTôh-‚ïh-hzP-¤ïh-q-zXôh-hï- Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-qÅ-DôP-±ô-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-XïÅ- Vß-±ôh-GÅÞ¤-zTߺÛ-¼ÛP-GZÛh-DÞG-¤-zTßG-q¼-iÛ-z¯h-‚Å-»ôh-q-hP- Vß-±ôh-zTß-zŸÛºÛ-¼ÛP-z¸º-zbàP-GP-»P-vh-¤ïh-q¼-¤-¸h- zôh-mP-DôP-±ô-hP-¾G-ºƒï¾-»ôh-qºÛ-¤Û-ÅÞ-»Ûm-¤Ûm-Ç+h-V-¾m-ºhïzÅ-Gž-qô-¤-‚Å-±ï- ¼P-ZÛh-ˆÛ-ÇeïP-Gmôh-Bôm-º‚ãP-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-Zïm-zl-zbP-»ôh-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ¼-ºzÞh-JÀôh-ºIô¾-zbP-qºÛ-zôh-¼P-hzP-Vïh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-hï-hG-GÛÅ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ-mÛ-Vß-ºGô-¿e-zÞ-ŸÛG-»Ûm-qÅ- M-mG-GÛÅ-zôh-¾-¼P-hzP-¤-vôh-z¼-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛ-¼ÛGÅ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎