M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-M¾-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-»ôh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-ºhÝG


2008-02-21
Share

{}ü üM-mG-GÛ-VôÅ-hôm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-¤VôG-mÅ-M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-»ôh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-ºhÝGü hï-»P-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-mÅ-M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-fÞGÅ-º±z-»ôh-qºÛ-ljm-fô-zbôm-q-hï-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-M-mG-VôÅ-hôm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-»ï- Áºô-¶m-Í-¼ÛºÛ-mP-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-ºhÛ-G-M¾-źÛ-¤Pº-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-Wô¼Wü =-¶âm-ŸïÅ-qºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-GZï¼-DP-hÝ-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-±m-qºÛ-VôÅ-hqôm-hP-ü GŸm-»P-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-DG-TÛG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-iâP-Vï-GŸôm-q-hP-ü zôh-hôm-ºƒï¾-¤fÞh-q-¿U¤-Ç+Ý-qô-¾- iâz-„Ëïm-ÅÛ-;Û-¤VôG-hP-ü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-hôm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-zTÅ-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïhü D-Å-ºƒï¾-»ôh-±ô-hP-¤W¾-ºyh-Iâz-qºÛ-XïÅ-Gż-ºGôh-q-±ô¼ü ÇS-¾ô-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-M-mG-mP-VôÅ-hh-¼P-hzP-¾-z¯Û-¤ïh-¤Þ-¤fÞh-GbôP-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-hP-ü hï-zŸÛm-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-±ôºÛ-fôG-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-hÝÅ-±ôh-GôP-hô-h¤-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ljm-fô-zbôm-q-hï¼-Bôm-zXôh-‚Å-q-hP-ü VzÅ-TÛG-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-HÛ-¾Å-DÞPÅ-¶ï-=Û-JËm-mÅ-G¾-ÆÛh-fï-¶m-hï-zŸÛm-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-z-»Ûm-m-ºƒï¾-z-¸z-bà-GbôP-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü »P-DôP-GÛÅ-M-mG-PôÅ-mÅ-h-V-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-I-OÛG-ºfÞÅ-±P-»ôP-Mã¼-ºzh-z¯ôm-‚ïh-zŸÛm-q-¾Å-ÇS-¾ô-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-zºÛ-Gmh-hôm-fôG-¾ºP-ºDôm-º²Ûm-‚ïh-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-¤ïh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-Çtï¾-»ôh-q-zTÅ-GP-¿e¼-M-mG-GŸÝP-¾-Zï-zºÛ-hÝÅ-±ôh-mÅ-z¸ÞP-M¾-mP-hP-ü M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ü hï-zŸÛm-VôÅ-hh-¼P-¤ôÅ-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-Vïm-qô-»ôP-zŸÛm-q-hï-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-Í-¼ÛºÛ-GŸÝP-hP-ü GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-±ôºÛ-¤Z¤-Gô-dôG-Çtï¾-MãºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།