w-¼m-ÅÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-iG-Gmôm--¾-Bôm-zXôh-GmP-zü


2008-03-26
Share

{}üü w-¼m-ÅÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-mÅ-M-mG-fôG-¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-ÇePÅ-¾-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-ºhÝG zôh-mP-hôm-Aïm-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-fôG-¤¼-w-¼m-ÅÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-iG-Gmôm-‚ïh-ÇePÅ-¾-Bôm-zXôh-hP-ü £GÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-w-¼m-ÅÛºÛ-Ç+Ý-±z-wïz-Mã-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-h-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛ-hGôPÅ-±ß¾-ym-zÞºÛ-ºHã¼-z-xÛm-mÅ-w-¼m-ÅÛ-hP-M-mG-GZÛÅ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-ºƒï¾-¾¤-»G-qô-»ôh-q-hP-ü G¾-ÆÛh-M-mG-¤Z¤-ºƒï¾-z-ÇkÝG-bà-xÛm-q-»Ûm-m-hïÅ-w-¼m-ÅÛºÛ-mP-¾Å-¤ïh-ˆÛ-IPÅ-ºzô¼-¤P-hÝ-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-mÅ-GP-¿e¼- ÇSôm-¤ºÛ-GÅÞPÅ-qºÛ-z;º-¤ô¾-¾-ºHã¼-z-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïhü xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-mÅ-zŸïPÅ-xôGÅ-ºHã¼-z-zbP-z-hï¼-w-¼m-ÅÛºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-hrh-Gb¤-mP-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¾Û-„ËË-¼ï-Ám-Gż-ÁôG-TïÅ-qºÛ-mP-ü hï-ÇS-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-¯ôh-¾ïm-‚ïh-¤Dm-HÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-mÅ-hGôPÅ-±ß¾-ºhÛ-ºi-ŸÛG-GÅÞPÅ-q-ºhÛ-mÅ-¤-ºôÅ-ÁÛG-¼ïh-TïÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-ÆÛh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-hP-ü uÛ-±ôGÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-±ôGÅ-qºÛ-Gmh-»ôh-¤Û-Ço-Ç+Ý-ŸzÅ- Wï;-¾P-mÅü ºIô-z-¤ÛºÛ-Gmh-hôm-fôG-¤Û-±ï-ÉÛ¾-zÞ-ºfz-¯ôh-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-mÅ-h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-hGôPÅ-±ß¾-¿ËàG-qô-hP-ü Gž-qô-ŸÛG-GÅÞPÅ-hGôÅ-Mã-G¾-Vïm-qô-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG h-¿eºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-mÛ-w-¼m-ÅÛºÛ-mP-ljm-IGÅ-Tm-HÛ-Íï¤-Xï-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-M¾-uÛºÛ-mP-ü ºfz-¯ôh-GmP-¤Dm-HÛ-Gmh-»ôh-¤Û-Ço-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-ÇS-¾ôºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-DôP-ÆÛh-º²Ûm- ż-;ô-²ÛºÛ- ±ôGÅ-qºÛ-mP-ŸÝGÅ-q-hP-ü zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-fôG-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-ÇePÅ-¾-¤P-qô-ŸÛG-mÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü DôP-GÛÅü ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-GTÛG-qÞºÛ-fôG-¤-»Ûm-q¼-M¾-Dz-ˆÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-hôm-HÛ-ºGm-ºDÞ¼-»ôh-qºÛ-V-mÅ- ¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-ÇePÅ-ÁÛG-ˆP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།