zôh-ˆÛ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-hÝ-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2008-03-24
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-=ï-Èô¼-ƒG-ºGô-Å-DÞ¾-HÛ-Í-aÛ-hGôm-qºÛ-z®ßm-¤-hP-hGôm-q-DG-GÛ-hGï-ºhÝm-q-hP-Å-GmÅ-ˆÛ-¤Û-¤P-GÛÅ-M-mG-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-mP- zôh-¼ÛGÅ-¤Û-IPÅ-GZÛÅ-ˆÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-hP-zTß-®¤-©Å-Bôm-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ºhÝG-ü hï-»P-M-mG-GÛ-¸Û-Fôm-ŸÛP-Vïm-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-ƒG-ºGô-XôP-GÛ-Å-DÞ¾-»Ûm-qºÛ-=ï-ÈôP-ƒG-ºGô-Å-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-=ï-Èô¼-Wô-¼ô-Å-GmÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Pô-DôG-z®ßm-¤ºÛ-hGôm-qºÛ-Í-aÛ-n¤Å-ˆÛÅ-ºGô-FÛh-mÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-ÁP-hP-VßÅ-hÝ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝG-ü D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-DÞ¾-hÝ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ- 18 ZÛm-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-z-‚ãP-»ôh-q-hP- Pô-Lô¾-hïºÛ-mP-M-mG-GÛÅ-iG-Gmôm-ºôG-¤Û-IPÅ-GTÛG-h;¼-¤WïÅ-IôP-Eï¼-mP-h¤¼-zÅh-zbP-z-hP-¤Û-IPÅ-zTß-iâG-®¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-24 ZÛm-ÇÀ¼-»P-h;¼-¤²ïÅ-¼P-BôP-Å-DÞ¾-HÛ-Ez-DÞPÅ-»Ûm-qºÛ-ƒG-ºGô-XôP-GÛ-=ï-ÈôP-ƒG-ºGô-Å-GmÅ-ÅÞ-z®ßm-¤-ZÛÅ-zM-®¤-hP- hGï-ºhÝm-q-ZÛÅ-zM-hP-Å-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-ŸÛP-q-VÛG-ÇeôP-®¤-HÛÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG-ü ¾Å-ºGݾ-hïºÛ-fôG-M-mG-GÛ-iG-VÅ-vh-qºÛ-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-zMz-qºÛ-Aïm-HÛÅ-I-q-;Ým-hGº-ŸÝÅ-q-ŸÛG-hP- ¤Û-Åï¼-±ï-hzP-hôm-Iâz-ŸÝÅ-q-GZÛÅ-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-ºhÝG-ü hï-»P-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-„Àô-z¸P-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།