xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-mP-zôh-¼P-z®m-HÛ-±ôGÅ-Vïm-ŸÛG-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-ºV¼ü


2007-07-10
Share

{}ü ü¾ô-ºhÛºÛ-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-mP-zôh-¼P-z®m-HÛ-±ôGÅ-Vïm-ŸÛG-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-ºV¼-»ôh-ºhÝGü M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-Gô-zOÛGÅ-ºôG-xÛ-¹-iâG-qºÛ-mP-ü M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-ü zôh-¼P-z®m-HÛ-Gmh-hôm-fôG-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-±ôGÅ-»ôh-q-hïºÛ-Ç+zÅ-M-G¼-hP-ü xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-mÅ-¤DÅ-hzP-hP-ü Gż-ºGôh-qü zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-zM-yG-ºGº-ÁÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-mÅ-IôÅ-zÇkݼ-¿ËàG-qô-‚ãP-»ôh-¼ïh-¾-±ôGÅ-ºhݺÛ-mP-IôÅ-zÇkݼ-WÛ-‚ãP-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-mÅ-»ÛG-fôG-hP-ü i-MºÛ-mP-Zm-MãºÛ-V-Aïm-zCæm-q-ÅôGÅ-¤P-±ôGÅ-¾-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-M-G¼-hP-zôh-ˆÛ-hï-ÇSºÛ-¾ô-MãÅ-fôG-GÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-ü hï-mÅ-zôh-mP-hÝÅ-ºHã¼-xÛm-q-mÅ-z¸ÞP-M-h;¼-mG-TïÅ-qºÛ-Å-¤±¤Å-¯ôh-½‰ôG-GÛ-GmÅ-±ß¾-º‚ãP-ÇePÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-M-G¼-¤DÅ-hzP-DG-mÅ-Pô-vôh-GÅÞPÅ-zÁh-DG-mP-Gž-qô-GÅÞPÅ-z-DG-i-¾¤-zMãh-¤Û-¤P-±ô¼-Gô-dôGÅ-Çtï¾-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü ÇSôm-¹ºÛ-mP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-»G-qô-‚ãP-»ôh-q-hP-ü hï-mÅ-Zï-V¼-zôh-GŸÝP-GÛ-Ç+Ý-±z-M-mG-¾-IôÅ-¤ô¾-GmP-zºÛ-zMãh-¼Û¤-¾ºP-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºHã¼-z-GP-»P-ºIô-z¸ô-¤ïh-q-zTÅ-¾-zdïm-h-V-zôh-¤Û-±ôÅ-¾PÅ-xôGÅ-Gž-qô-ŸÛG-Gô-zÇkݼ-¢P-zÁh-‚ïh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-zCæm-fzÅ-ÅÞ-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-mP-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-±ôGÅ-Vïm-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།