z¾-»Þ¾-mP-lô-Çoݤ-HÛ-h;º-P¾-¤ïh-q-VGÅ-Mã¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2008-03-01
Share

{}ü üºhÅ-qºÛ-ZÛm-IPÅ-zTß-iâG-¼ÛP-z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ- ¤-jËï-ÁÛºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ- z¾-»Þ¾-M¾-»ôPÅ-mP-¾Å-¤±¤Å-ºWôG-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Aïm-HÛÅ- lô-Çoݤ-¤Û-ºhïPÅ-zºÛ-h;º-P¾-È-TP-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-m-»P- h-V-¤-jËï-ÁÛºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-hP- GŸÝP-hz¼-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-XïÅ- M-G¼-mÅ-»ôP-qºÛ-lô-Çoݤ-ºEï¼-zºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-z¾-»Þ¾-mP-º‚ô¼-Mã-ºGô-z®ßGÅ-‚ãP-»ôh-ÇezÅ- lô-Çoݤ-HÛ-h;º-P¾-¤ïh-q-VGÅ-Mã¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ºhÅ-qºÛ-¹-z-¤P-qôºÛ-¼ÛP-IôÅ-zÇkݼ-‚Å-XïÅ- ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP- ¤-jËï-ÁÛ-¤P-G®ô-GTÛG-zNå¼-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-hz¼- ºhÛ-¾ô-¯-FÛ¤Å-Gż-z¸ôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¸Ûm-qºÛ-XïÅ- ¤-jËï-ÁÛ-¤Û-¼ÛGÅ-GmÅ-»Þ¾-HÛ-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-Vï-¼Þ-GbôP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- ¾Å-¤±¤Å-ºWôG-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤WâG-zOÛ¾-‚ãP-XïÅ- z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Å-DÞ¾-DG-GZÛÅ-mÅ- z¾-»Þ¾-mP-ZÛm-¿e¼-lô-Çoݤ-¾Û-‡¼-Å-»-GÅÞ¤-¤-¸Ûm-®¤-º‚ô¼-Mã-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-¾ÞGÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-lô-Çoݤ-¾Å-hôm-Çkï-±m-HÛ-¤fô-¼Û¤-¾Å-‚ïh-q- lÛ-G¤-Ç~¼-W×- »ÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ¤-jËï-ÁÛ-¤P-G®ô-GTÛG-zOÛ¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»-ZÛ-ÁÝ-¯-zhÝm-®¤-»ôh-q-hïºÛ-xïh-;-®¤-z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-GmÅ-»ôh-q-hP- DôP-±ô¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-fôz-fP-Vï-®¤-hGôÅ-MãºÛ-Vïh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-hG-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།