Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hïP-Ç+zÅ-M-mG-bà-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2007.12.29

{}ü ühïP-Ç+zÅ-M-mG-bà-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-»ôh-q- Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- »-ÅÞ-Íô- w×-;Ý-^Å-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm- qï-TÛP-GŸÝP-GÛ-¯ïh-fP-ŸÛG-bà- „ËïÅÛ-„Ëô¾-qô-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-fÞP-®¤-ŸÛG-GmP-»ôh-TÛP- ºhÛ-mÛ-Zï-ÈôP-hP-M-mG-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-Gž-Çeôm-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ¶ïm-WÛ»-zºô-GZÛÅ- „ËïÅÛ-„Ëô¾-qô-¾ôºÛ-zOÛG-VÅ-Hôm-bï-¯ïh-fP-GTÛG-GÛ-fôG-¤Z¤-hÝ-fôm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-mÛ- ¾ô-GZÛÅ-®¤-ÇSôm-zŤ-„ÀôºÛ-mP-ºDô¼-fÞz-fzÅ-¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP- ºôm-ˆP-ºhÛºÛ-hz¼-hÝÅ-hP-GP-¸G-GÛ-zXï-zNå¼-Ço-±ôGÅ-ÁÛG-‚ãP-z-hP- Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- w×-;Ý-^-¾ô-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hÝ-zÇ+ô-zŸG-‚ãP-¤-fG- Zï-ÈôP-hP-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-uÛ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-hP-ºƒï¾-¾¤-z¸P-hÝ-GbôP-fzÅ-GmP-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ÁÛG-Gbm-ºzïzÅ-GmP-ŸÛP- Zï-ÈôP-GÛ-h¤G-¤Û-ºhÅ-qôºÛ-im-dïm-qÞ¼-DP-GÛ-¿Ë-DP-DG-bà-GmÅ-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-Mã-¤Ûm-qºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q-hïÅ-ˆP- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-ÇÀ¼-GÅô-º‚ãP-fzÅ-fh-wm-fôGÅ-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Zï-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-M-mG-bà-wïzÅ-bï- M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-ÆÛh-º²Ûm-ÅôGÅ-¤W¾-ºyh-IôÅ-¤ô¾-GmP-zºÛ-XïÅ- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºGG-¯ºÛ-Gmh-hôm-hqï¼-m- ¼P-‚ãP-lô-½ÀPÅ-ˆÛ-xãGÅ-qºÛ-Á¼-M-mG-GÛ-M-¤±ôºÛ-mP-GÛ-JÀÛP-ym-DG-TÛG-GÛ-zhG-hzP-fh-¯ôh-½‰ôG-»ôh-q-hï-hG-Åï¾-fÞz-q-‚ãP-¤ïh-q-hP- ºV¼-¾ôºÛ-hrÛh-hÝÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²ôm- Èà-WÛm-bºô-Zï-ÈôP-hÝ-º±¤Å-ºiÛ¼-¤-wïzÅ-ÇSôm-¯ôh-½‰ôG-hï-Åï¾-fÞz-q-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-DG-TÛG-GÛÅ- JÀÛP-ym-zhG-hzP-GÛ-¯ôh-½‰ôG-hï-¤-Åï¾-z¼-hÝ-xôGÅ-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hÝÅ-dG-bà-ˆG-ˆôG-GÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-¾-GmÅ-qºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་སུད་སིར་ཉིན་གཉིས་རིང་འཚོགས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎