M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Å-fôG-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-PïÅ-q¼-hÝ-GmP-hGôÅü


2007.06.09

{}ü üW¼-¤Û-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛ-hzÞ-º²Ûm- ;ºï-¤Þ-¾×¼- HÛÅ-GÅÞPÅ-q¼- h-¼ïÅ-W¼-¤Û-mÛºÛ-IôP-Eï¼- Ⱥï-¾Û-Gïm-^ï¤- ¾-º²¤-JÀÛP-GÛ-z¸ô-¾Å-»¼-fôm-Tm-HÛ-»Þ¾-DG-zMh-ˆÛ-VïÅ-¤fôºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-»ôh-q-hïºÛ-ż-º²¤-JÀÛP-GÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-z;º-IôÅ-G®ô-zô¼-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-uÛ-¹-6 ±ïÅ-11 ZÛm-HÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-ż-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛm-fºô-¤VôG-ˆP-±ôGÅ-zŸÝGÅ-GmP-ºV¼-»ôh-q-¿e¼-zôh-ˆÛ-mP-º²¤-JÀÛP-GÛ-GPÅ-¼Û-¤P-ÁôÅ-hP-ºEGÅ-¼ô¤-hP-Vß-zôºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-¤P-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ºHã¼-¿kôG-ºIô-zºÛ-º‚ãP-zºÛ-Gôh-VGÅ-»ôP-Zïïm-HÛ-Gmh-hôm-hï-±ôºÛ-fh-zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-hï-±ôºÛ-fh-¾ºP-±ôGÅ-ºhݺÛ-ż-Gž-Çeôm-GmP-hGôÅ-PïÅ-ÁÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-hï-GÅÞPÅ-q¼-h-wm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-hzP-z¸ÞP-‚Å-bï-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-50 ®¤-HÛ-¼ÛP-zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-±zÅ-ÁÝGÅ-Vï-z¸ôÅ-»ôh-q-G¾-bï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Dô¼-»ÞG-º‚ãP-D¤Å-ÆâP-Bôz-GmP-¤Dm-»Ûm-m-zôh-ˆÛ-Å-fôG-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-PïÅ-q¼-hÝ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ÅôGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎