JË-²-¾ÞP-zÁôPÅ-ˆÛ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-»Þ¾-mP-ŸÛ-zhï-»ôP-zºÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-ºhÝG


2006-12-22
Share

{}ü ühˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ-qï-¾ÛÅÛ-‡Ûm-mP-Zï-¾¤-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¤×-¤Þl-Í-Ç~-Åï- »ÛÅ- ¾ô-XïÅ-¤ºÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-Mã¼-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-XïÅ- »Þ¾-hïºÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ- w×-‡º- ±ôGÅ-q¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-hP- GŸÝP-º²Ûm- È-¤-Åï- ±ôGÅ-q¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-±ôºÛ-hz¼-iG-qôºÛ-ºFâG-¸ÛP-»ôP-zŸÛm-»ôh-q¼-¤Û-ºhôh-qºÛ-n¤-ºHã¼-Çeôm-Vïh- h-¼ÛP-»Þ¾-hïºÛ- JË-²- ¾ÞP-zÁôPÅ-mP-»ôh-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-DP-Vïm-¤hÝm-¤Û-¤P-zM-yG-ºGº-ÁÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-»P-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-ÇS-Çoݼ-GmP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-XïÅ- GôP-ŸÝÅ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GZÛÅ-ˆÛ-xôGÅ-GbôGÅ-±ôºÛ-hz¼-mP-ºFâG-Áô¼-zºÛ-mP-h-z¼-xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-¤Û-¤P-GP-º±¤Å-ÁÛG-GÛ-±ï-ÆôG-zÁô¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-z-»Ûm-ÇezÅ- ºhÛ-±ïÅ- 17 ZÛm-±ôGÅ-q-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-HÛÅ-¤ï-ºwïm-¤±¤Å-ºWôGÅ-‚ïh-MãºÛ-IôÅ-ºV¤-‚ãP-»ôh-q-hï-¿e¼-»P- ¤Û-¤P-mP-DÞ¾-iG-¸ÛP-¤Þ-¤fÞh-»ôP-zŸÛm-q-¤-¸h- ZÛm-GZÛÅ-GôP-ÆÛh-º²Ûm- ¤×-¤Þl-Í-Ç~-Åï- »ÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ- w×-‡º- ±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-GZÛÅ-zÅh-qºÛ-hôm-Aïm-ŸÛG-‚ãP-»ôh-q¼- h-¼ÛP-IôÅ-±ôGÅ-DP-Vïm-¤hÝm-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-±ôÅ- »Þ¾-mP-mP-ºFâG-GÛ-iG-¸ÛP-ºy¾-hÝ-¤±¤Å-ºWôGÅ-hGôÅ-q-hP- XïÅ-¾ôºÛ-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-MãºÛ-±z-bà-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-¤Z¤-ºhÝÅ-‚Å-qºÛ-GŸÝP-ŸÛG-º²âGÅ-fzÅ-ÅÞ- ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-GP-¤HôGÅ-ºGô-º²âGÅ-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།