Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-zôh-hôm-fôG-GÛ-GÅÞP-zÁh-hï¼-M-mG-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2007.10.18

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-Vï-ÁôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-z-¤-¸hü Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-WôWï-^z-¾Þ-„ËàÁï-¤VôG-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-wïzÅ-bï-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-GmP-xôGÅ-fh-¾¤-Çeôm-HÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-z-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-M-mG-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- h‚P-TÛ-FÛ- »ÛÅ-qï-TÛP-mP-»ôh-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-q-ºzôh-ºGÝG-‚Å-bï-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-h-z¼-º²¤-JÀÛP-mP-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-GbôP-fzÅü VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-ºV¤-qô-»ôP-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-½ÀzÅ-Vïm-HÛ-¤²h-XïÅ-¾-Vï-zÇeôh-ˆÛÅ-Í-¼ÛºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-z-hï¼-DôP-FôºÛ-¾m-zl-vh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- ¾Þ-TÛm-Fºô- »ÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-PôÅ-mÅ-mô¼-ºFâ¾-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-z-hï-»ÛÅ-M-mG-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ºƒï¾-z¼-ÁÝGÅ-Aïm-Pm-q-fïzÅ-¾ÞGÅ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¾Þ-Tm-Fºô-»ÛÅ-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-Mz-Bô¼-‚-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚-hGôÅ-q-hP-M-mG-mP-ÆÛh-¾-fï-WâÅ-‚-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-bï-M-mG-hP-Í-¼ÛºÛ-ºƒï¾-¾¤-ÆâP-Bôz-‚-MãºÛ-‚-fzÅ-¾G-zÇe¼-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-q-¤-¸hü hï-¼ÛP-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-hP-¤IÛm-q- ¾Þ- GZÛÅ-mÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-q-Ç+Ý-ŸzÅ- D×-¾;- ¾-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎