zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-VïºÛ-Ç+h-V-¾-Bôm-zXôh-»ôh-q-¼ïhü


2006-09-19
Share

{}ü üW¼-¤m-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- Èô¾-G¼- Ⱥï-Ç~ºD- »ÛÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-ºhÛ-ŸÛ-¤ô¾-HÛ-¾¤-mÅ-Åï¾-fzÅ-¾-ºzh-z¯ôm-GmP-zŸÛm-q-hï-mÛ-M-mG-¾-Gô-Ç+zÅ-ŸÛG-»Ûm-qÅ-M-mG-GÛ-PôÅ-mÅ-Gô-Ç+zÅ-ºhÛ-z¸ÞP-fÞz-q-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG- W¼-¤m-HÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-zhÝm-¼ïºÛ-hÝÅ-hïz- ^¼-ÅÛqÛ-G¾- HÛÅ- Zï-ÇSôm-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï- =P-TÛ-¾Û¼-iÛ-z-iÛ-¾m-ŸÛG-‚Å-»ôh-q-hï¼-¾m-ºhïzÅ-ˆÛ-±ß¾-hÝ- W¼-¤m-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- Ⱥï-Ç~ºD- »ÛÅ-hÝÅ-hïz-hï¼-xG-ƒÛÅ-GmP-q-ŸÛG-z;ôh-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-hïºÛ-mP- =P-TÛP-¾ÛÅ- bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-DÞPÅ-¤ïh-¤±m-h¤Å-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-»ôh-q-hï-hG-mÛ-Vô-¤ïh-ˆÛ-¼P-zŸÛm-ŸÛG-»Ûm-q-¤-¸h-PôÅ-¾ïm-‚ïh-fÞz-fzÅ-ˆP-¤ïh-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-hP- =P-GÛÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-¤±m-h¤Å-ŸÝÅ-q-hP- zôh-¤ÛºÛ-zhï-hôm-¾-zŤ-ŸÛz-¯-z-mÅ-¤Û-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-Çtï¾-±ï- Dô-qºÛ-M¾-Dz-¾-Gmôh-GŸÛ-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- Ç+Ý-ŸzÅ- Ⱥï-Ç~ºD- mÛ-W¼-¤m-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-zhï-¯ºÛ-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-GŸôm-»P-»Ûm-q-¼ïh- W¼-¤m-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-hïºÛ-mP- Vz-ÆÛh-ÁôG-DG-Çoï-¤P-GÛ-ºfÞÅ-¤Û-zŸÛ-zTß-®¤-hP- ¤fô-¼Û¤-¾Å-‚ïh-q-ÅôGÅ-»ôh-TÛP- ±ôGÅ-q-hïÅ-hï-ÇSôm-zôh-hôm-fh-IôÅ-V¼-ºGº-ÁÅ-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།