W¼-¤Û-mÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q¼-ºGïz-ÆâP-GmP-ºhÝG


2007.11.30
&G

&G

{}ü üW¼-¤Û-mÛºÛ-T×m-ÅÛ-¾¼-Ím-WÛ-¾¼ü ¤¼-;ï¾-¤VôG-hP-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm- w×ï¼ïP- ÅÛ-=ºïm-¤-»×¼- n¤-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-¼ÛP-T×m-ÅÛ-¾¼-Ím-WÛ-¾¼-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-zºÛ-Gmh-hôm-hïºÛ-fh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-W¼-¤Û-hP-M-mG-GÛ-ºƒï¾-z¼-ºGôG-Aïm-z¸ôÅ-q-hï¼-W¼-¤m-HÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-HÛÅ-T×m-ÅÛ-¾¼-¾-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-zºÛ-fôG-ºGôG-Aïm-z¸ô-»Û-ºhÝG-TïÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-T×m-ÅÛ-¾¼-Ím-WÛ-¾¼-¤VôG-GÛÅ-ˆP-T×m-ÅÛ-¾¼-HÛ-Gô-GmÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-M¾-uÛºÛ-mP-¤Û-Ço-ÅÞ-hP-ÅÞ-¤W¾-ºyh-ŸÝ-hP-¤-ŸÝºÛ-fG-GTôh-P-¼P-GÛÅ-fG-GTôh-‚Å-q-hï-mÛ-W¼-¤m-T×m-ÅÛ-¾¼-ÅÞ-ŸÛG-GÛÅ-¤-ºôPÅ-q¼-hï-¿e¼-GmP-ºôÅ-¤VÛÅ-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-G¾-bï-hï-¿e¼-¤-‚Å-±ï-M-mG-¿e-zÞÅ-P-±ôºÛ-GŸÝP-¾-V-ºWôG-Vï-¼Þ-ºIô-ÆÛh-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-hïºÛ-fh-W¼-¤Û-mÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- Èô¼-ÅÛ- ;ô-¾×¼- HÛÅ-GÅÞP-q¼- T×m-ÅÛ-¾¼-hP-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-ºG¾-Aïm-z¸ô-hGôÅ-hôm-¤ïh-q-¤±¤Å-ºWôG-GÛÅ- P-±ô-mP-DÞ¾-HÛÅ-M¾-uÛºÛ-fôG-¾-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-GTÛG-¤±ßPÅ-hGôÅ-¾ÞGÅ-hP-hï-zŸÛm-T×m-ÅÛ-¾¼-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GTÛG-GÛ-Pô-zô¼-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-q-hï-±ô-M-mG-GŸÝP-GÛ-xôGÅ-mÅ-¤Eïm-dôGÅ-ÅÞ-»ôh-¾ÞGÅ-hP-¤-®P-mÅ-P-±ôÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-hP-¼ÛG-GŸÝP-ÆâP-Bôz-‚-MãºÛ-Gmh-hôm-hï-±ô¼-Mz-Bô¼-ŸÝ-ºôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-T×m-ÅÛ-¾¼-Ím-WÛ-¾¼ü ¤¼-;ï¾-¾-ºGïz-ÆâP-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎