ºW¼-¤Û-mÛÅ-M-mG-¤Z¤-ºƒï¾-z¼-Gmôh-Bôm-ºIô-z¸ô-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.10.17

{}ü üºW¼-¤Û-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-Zï-V¼- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-z-hïÅ-M-mG-¤Z¤-ºƒï¾-z¼-Gmôh-Bôm-ºIô-z¸ô-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝGü ¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-mP-ü M-mG-GŸÝP-mÅ-hGG-V-hP-Bôm-zXôh-‚Å-¤Ûm-¾-¿eôÅ-¤ïh-ˆÛÅ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤-Ç+Ý-Íïm-WÛ-¾Û- ¤¼-;ï¾-¤VôG-mÅ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü ¤W¾-ºyh-ˆÛ-ÇS-XïÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-mÅ-ºW¼-¤m-HÛ-ºƒï¾-»ôh-±ô-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-ÇSôm-ºDï¾-¸Ûm-q-DG-TÛG-ˆP-xÛ¼-zÁô¾-‚Å-mÅ-ºW¼-¤Û-mÛ¼-Bôm-zXôh-ˆÛ-n¤-ºHã¼-zÇeïm-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-D-Å-ºW¼-¤m-GŸÝP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¶Û¾-Èï¤-¤VôG-mÅü P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-M-mG-hP-ºW¼-¤m-HÛ-ºƒï¾-z-h¤-¸z-‚ïh-Mã-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-z¯Û-GÛ-»ôh-¾- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-»P-M-mG-GŸÝP-¾-Gž-qô-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôhü ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-mÅ-hÝÅ-±ôh-MÅ-zTh-z¸ôÅ-qºÛ-¾Å-hôm-n¤Å-xÛ¼-zÁô¾-‚Å-q-hï¼-P-±ôÅ-„Àô-w¤-»ôhü »Ûm-mºÛ-M-mG-PôÅ-mÅ-hÝÅ-±ôh-zB¼-GÅô-GmP-mÅ-ºƒï¾-z-¤Þ-¤fÞh-GmP-Mã-hï-G¾-Vïm-qô-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü M-mG-hP-ºW¼-¤m-GZÛÅ-hz¼-±ôP-ºƒï¾-HÛ-ºƒï¾-¾¤-»G-qô-»ôh-q-hP-VzÅ-TÛG-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hï-»P-G¾-Vïm-qô-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-M-mG-¾-Gž-qô-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎