W¼-¤-mÛºÛ-¤Û-¤P-n¤Å-ˆÛÅ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm-¾Å-&GôP-Å-¤VôG-¾-¤fôP-Vï-z-»ôh-qü


2007-07-14
Share
&G

&G

{}ü üW¼-¤-mÛºÛ-¤Û-¤P-n¤Å-ˆÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-mP-ºFâPÅ-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-„À-Vïm- qôz-„Ëï-mï-^Û;- ¾Å- zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤fôP-Vï-z-hP-hGº-¤ôÅ-Vï-z-ŸÝ-»Û-»ôh-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-ljm-fô-ŸÛG-zbôm-ºhÝG- W¼-¤-mÛºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG- ^ï-ÅÛqÛ-J˾- »ÛÅ-W¼-¤-mÛºÛ-¤Û-¤P-GÛ-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-¾ïm-‚Å-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-ljm-fô-ŸÛG-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-ºhôm-Çtï¾-‚Å-q¼-GŸÛ^-m-W¼-¤-mÛºÛ-¤Û-¤P-n¤Å-¾-ºiÛ-z-‚Å-qºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-IPÅ-zM-V-44»ÛÅ-zôh-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛ-VôÅ-xôGÅ-hP-ÆÛh-hôm-GZÛÅ-;ºÛ-V-mÅ-¤ÛG-hqï-»¼-z¿e-ŸÝ-»Þ¾-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-»Û-»ôh-qºÛ-zŤ-±ß¾-zbôm-q-hP- »ï-ÁݺÛ-„À-Vïm- qôz-„Ëï-mï-^Û;- ¤VôG-¾-z¸P-qôºÛ-»ôm-bm-hï-¿e¼-±P-¾ÞGÅ-ˆÛ-zŤ-±ß¾-zbôm-¤Dm-¤Û-¤P-zM-V-42‚ãP-ºhÝG- »P-=Û-Íïm-ÍïÅÛ-ŸïÅ-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-qÅ-hrh-ŸÛz-‚Å-q-¿e¼-m-W¼-¤-mÛºÛ-GŸôm-BïÅ-hP-ÁïÅ-‚-»ôm-bm-¤fô-zºÛ-¤P-±ôGÅ-Fôh-hÝ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤±m-ljm-ÁÛm-bà-Vïm-»ôh-ºhÝG- W¼-¤-mÛºÛ-¤P-±ôGÅ-¾-ºiÛ-z-‚Å-qºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-IPÅ-xïh-;-¿ËG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-q-»ôPÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-¤Û-±ï-hôm-hP-¿km-q-Bï¾-ÇePÅ-fh-¤-ÁïÅ-z;º-ÇÀôz-¸z-qô-z°¾-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-hP-mP-VôÅ-mÛ-»ï-ÁÝ-hP-D-VïºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-‚¤Å-ljÛP-Xï-Vï-z-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¤-¸h- º²¤-JÀÛP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-±P-¤ºÛ-mP-mÅ-ŸÛ-zhï-Vï-ÁôÅ-GP-»Ûm-Ç+ô¼-ºiÛ-z-‚Å-q¼- ¤Û-¤P-zM-V-43»ÛÅ-mP-VôÅ-»Ûm-Ç+ô¼-hP-¤Û-IPÅ-zM-41»ÛÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-hP-¤Û-¤P-zM-1»ÛÅ-D-VïºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-»Ûm-qºÛ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-ºhÝG- º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-hïh-hqôm-Vïm-qô- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ-19mÅ-hzÞ-º²âGÅ-bï-W¼-¤-mÛºÛ-mP-ZÛm-IPÅ-10¼ÛP-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBPÅ-Mã-hP- Ç+zÅ-hï¼-¤P-±ôGÅ-¾-¤-ÁïÅ-z;º-ÇÀôz-z°¾-Mã-hP-M¾-uÛºÛ-I-z®ßm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Gôm-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBP-GmP-¤²h-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།