W¼-¤-mÛÅ-M-mG-fôG-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fh-¾PÅ-xôGÅ-ºFïGÅ-qô-º²Ûm-hGôÅ-qü


2005.11.26

{}ü üW¼-¤-mÛ-»Þ¾-HÛ-G®ô-º²Ûm-¿U¤- Íïm-Wï-¾- ¤¼-;ï¾- ¤VôG-GÛ-ÆÛh-GŸÝP-Gż-qÅ- M-mG-hP-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-fôG-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-fh-¾P-xôGÅ-ºFïGÅ-qô-º²Ûm-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼- W¼-¤m-»Þ¾-HÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- GÙ¼-mô‡-ͼ-¾¼- HÛÅ-Gż-ÁôG- ¶ï¾-‡ï-Íï¤- Åôm-=ºG- GÛÅ-zT¼-ºiÛ-ŸÝ-Ç+zÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-MãºÛ-GôP-ŸÝÅ-Gż-ÁôG-hï¼ü xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- GÙ¼-mô‡-ͼ-¾¼- HÛÅ- M-mG-¤Z¤-ºƒï¾-z-‚-xôGÅ-fh- zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ç+ô¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-zºÛ-IôÅ-¤Vôh-hP.ü GŸÝP-Gż-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-¤P-zÅ-M-mG-¾-Gô-¤±ôm-z®ôP-Mã¼-zÇk¤-M-xÛ¼-ºfïm-GmP-MãºÛ-ºhôh-q¼-Pô-Lô¾-GmP-Mã-zTÅ-¾-fÞGÅ-ÇoP-¤P-®¤-GmP-hGôÅ-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸG W¼-¤m-HÛ-G®ô-º²Ûm-¸Þ¼-q- GÙ¼-Ⱥ-iï- Áô¼ô-^¼- ¤VôG-mÛ- M-mG-fôG-Gô-¤±ôm-z®ôP-Mã¼-zÇk¤-M-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-xÛ¼-ºfïm-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ¼-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-G®ô-zô-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü G»Å-xôGÅ-hP-G»ôm-xôGÅ-±ôGÅ-q-¤fÞm-xôGÅ-GmP-zºÛ-h-¿eºÛ-W¼-¤m-GŸÝP-Çoï-FÛh-GmP-¤Dm-G®ô-º²Ûm-Gż-q- ¿U¤- ¤¼-;ï¾-¤VôG-mÛ- M-mG-¤Z¤-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-qôºÛ-ºƒï¾-z-Gż-º²âGÅ-fÞz-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-¤Dm-HÛ-hzÞ-ºFÛh-ŸÛG-»Ûm-mºP.ü M-mG-¾-Gô-¤±ôm-z®ôP-zºÛ-zÇk¤-M-hï-xÛ¼-ºfïm-¤-GmP-GôP-ü M-mG-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-zz-»¼-MÅ-GbôP-hGôÅ-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü »P-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- ͼ-¾¼- HÛÅ- h-¿eºÛ-W¼-¤m-HÛ-GŸÝP-Gż-qºÛ-ºôG-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-¤Z¤-ºƒï¾-¾¤-¾-ºHã¼-z-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-¾Å-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-y-Gž-zÁh-GmP-¤ïh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་ཆེད་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཕེབས་ཐོན་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎