W¼-¤m-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ÇÀ¼-»P-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-ºV¼-»ôh-qü


2007.12.02
&G

&G

{}ü üW¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-Wï-¾×- ¤×¼-;ï¾- ¤VôG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-Çeï-¹-z-GZÛÅ-¾Å-ºIô-GÛ-¤ïh-qºÛ-¤±¤Å-hï¼-W¼-¤m-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ÇÀ¼-»P- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-Ç+ô¼- ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-W¼-¤m-HÛ-zhÝm-¼ïºÛ-hÝÅ-hïz- ^ï¼-ÅÛ-qÛ-J˾- mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ºhÝGü GôP-ŸÝÅ-Gż-ºHã¼-hÝÅ-hïz-hïºÛ-mP- W¼-¤-mÛ-GŸÝP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ºƒï¾-¤fÞh-ºGm-º²Ûm- JËàm-b¼-mÝG- »ÛÅ-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-5±ïÅ-19ZÛm-IôP-Eï¼-„˼-¾Ûm-mP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝ-ºV¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-mºP.ü Ç+zÅ-hï-hÝÅ- JËàm-b¼-mÝG- »ÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-W¼-¤-mÛºÛ-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-mP-Ghm-ŸÝ-GmP-¤Ûm-h-¿e-GmÅ-±ß¾-D-Gž-¤ïh-q-¼ïhü hïºÛ-z¼-m- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-W¼-¤-mÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- w×ï¼ïP-ÅÛ-=ºïm-¤-»¼- hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-MãºÛ-¼ï-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-hï¼ü h-V-¾m-º‚ô¼-GmP-¤ïh-q-¼ïhü W¼-¤-mÛºÛ-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¼ï-Ç+ݾ-GmP-z-hï¼-ŸÛz-ºWâG-GmP-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü Zï-zºÛ-zhÝm-yG-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-Wï-¾×- ¤×¼-;ï¾- hP-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- w×ï¼ïP-ÅÛ-=ºïm-¤-»¼- n¤-GZÛÅ-hz¼-M-mG-fôG-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-fh-hGôPÅ-±ß¾-¤Û-¤fÞm-q-»ôh-qºÛ-hzP-GÛÅ-¿U¤-¤×¼-;ï¾-HÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hï¼-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-HÛÅ-Bôm-zXôh-ŸÝ-GÛ-»ôh-mºP.ü ¿U¤-¤×¼-;ï¾-¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-GmP-z-hï-DôP-M¾-Dz-GTÛG-GÛ-hzÞ-FÛh-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-fG-GTôh-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü DôP-n¤-GZÛÅ-hz¼-¯ôh-GŸÛ-VGÅ-q-hï-mÛ-º‚ãP-ºHã¼-2009¾ô¼-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-MãºÛ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ÁÛG-ºDï¾-HÛ-»ôh-q-hP.ü ¿U¤-¤×¼-;ï¾-HÛÅ- fïPÅ-XïÅ-¤ºÛ-W¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIm-zÇkݼ-mP- xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- w×ï¼ïP-ÅÛ-=ºïm-¤-»¼- ºôÅ-¤Û¼-zŸïPÅ-MãºÛ-ºhÝm-q-Vïm-qô-»ôh-¤Dm-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་སྡེ་དགེ་རྫོང་དུ་སླེབས་པ་དང་དབོན་སྟོད་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི་ཚོར་ཉེས་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎