źÛ-Gô-¾ºÛ-±-iôh-Vï-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-qü


2007.12.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühïP-Ç+zÅ-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-JÀÛP-ym-IôP-Eï¼-„Ë-¾Û-mP-±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-źÛ-Gô-¾ºÛ-±-iôh-Vï-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-fG-GTôh-ˆÛ-M¾-uÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-ZÛ-ÁÝ-¾ô¼-º²¤-JÀÛP-mP-¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-hÝG-½ÀPÅ-GbôP-»Å-±h-z;G-z¸ô-MãºÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-¤ïh-q-hP-ü ¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-±-iôh-MÅ-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï¼-ºHã¼-¿kôG-GbôP-fÞz-MãºÛ-Vïh-ü xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-ZÛ-ÁÝ-¾ô¼-źÛ-Gô-¾ºÛ-ÇeïP-hÝG-½ÀPÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-GbôP-Mã-zM-V-ZÛ-ÁÝ-¯-¿S-mÅ-zŸÛ-Tß-z¼-±ôh-º²Ûm-fÞz-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-º²Ûm-HÛ-»ôh-TÛP-ü IôÅ-ºV¼-hïºÛ-fôG-»¼-MÅ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-M¾-Dz-¤P-qô-ŸÛG-hP-»ô-¼ôz-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâÅ-Mz-Bô¼-HÛ-n¤-ºHã¼-º²Ûm-HÛ-»ôh-ˆP-ü Í-¼Û-hP-M-mG-ÅôGÅ-M¾-Dz-DG-TÛG-GÛÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-µÅ-ˆÛ-hÝG-½ÀPÅ-GbôP-Mã-±h-z;G-z¸ô-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïh-ü h-¿eºÛ-V¼-º²¤-JÀÛP-mP-hÝG-½ÀPÅ-¤Dº-h‚ÛPÅ-ÅÞ-GbôP-Mã-z;G-ºGôG-GÛ-;Û»ô-‡ô-VÛPÅ-»ÛG-hï-zŸÛm-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zTß-GZÛÅ-¾ô¼-hÝÅ-z;G-µôGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-h-¼ïÅ-„Ë-¾Û-JÀÛP-ym-mP-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-IôÅ-¤fÞm-Gż-q-ŸÛG-zŸG-mÅ-hïÅ-;Û»ô-‡ô-VÛPÅ-»ÛG-GÛ-±z-‚Å-º²¤-JÀÛP-ÇeïP-¤Dº-½ÀâP-z®ôG-q-z¸ô-Mã¼-±h-z;G-z¸ô-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-º²Ûm-HÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎