M-mG-GÛ-ºEG-¼ô¤-¤P-qô-ŸÛG-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-¿SºÛ-mP-zM-V-18¿ËG-zŸÝ¼-»ôh-ºhÝG


2007.12.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¾ü M¾-uÛºÛ-±-iôh-ºwï¾-zŸÛm-qºÛ-Aïm-hï-»ÛÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-G®P-VߺÛ-º‚ãP-DÞPÅ-»Ûm-qºÛ-M-mG-GÛ-ºEG-¼ô¤-¤P-qô-ŸÛG-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-¿SºÛ-mP-zM-V-18 ¿ËG-zŸÝ¼-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ŸÛz-ºWâG-GÛ-GmÅ-±ß¾-GÛÅ-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-M-mG-GÛ-;ºï-TÛP-hÝÅ-hïz-fôG-¾ÞP-ºiïm-‚Å-qºÛ-mPü M-mG-GÛ-ºEG-¼ô¤-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-Iâ-zŸÛ-¤-FÛ-GZÛÅ-®¤-»ôh-q-mÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-¿SºÛ-mP-uÛ-»ôPÅ-ˆÛ-zM-V-7 hP-±GÅ-4 ºEG-¼ô¤-HÛ-M-Eôm-VßP-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-M¾-uÛºÛ-±-iôh-ºwï¾-z-hïºÛ-fôG-mÅ-zôh-ˆÛ-Å-¤fôºÛ-fôG-GÛ-d-¤VôG-D-ºzz-G®P-qôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-ºEG-¼ô¤-n¤Å-zŸÝ¼-±h-¤HôGÅ-ÅÞ-xÛm-bï-zM-V-18 ¿ËG-GÛ-ºEG-¼ô¤-VßP-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü h-hÝP-M-mG-GÛ-mÝz-‚P-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-ÁÛP-TP-Å-DÞ¾-mP-GÛ-ºEG-¼ô¤-VGÅ-»Þ¾-HÛ-Å-DÞ¾-DG-GZÛÅ-ˆP-zM-V-18 ¿ËG-VßP-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-‚Å-q-hï-zMãh-M-mG-GÛ-ºEG-¼ô¤-GÅÞ¤-V-GTÛG-mÛ-M¾-uÛºÛ-±-iôh-ºwï¾-z-hïºÛ-fôG-mÅ-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GÛ-mÝz-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-Å-¤fôºÛ-fôG-GÛ-ºEG-¼ô¤-hï-hG-mÛ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-DÞ¾-HÛ-G®P-qô-Vï-ÁôÅ-ºƒÛ-Vß-hP-©-Vßü µ-Vßü d-¤VôG-D-ºzzü ©-‚-D-ºzz-ÅôGÅ-ˆÛ-º‚ãP-DÞPÅ-G®ô-zô-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
འཛིན་སྐྱོང་གི་ངོས་ནས་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལན་འདེབས་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎