zôh-mP-GÛ-ºEG-¼ô¤-n¤Å-ˆÛ-zŸÝ-±h-Ÿï-iG-¤HôGÅ-bà-ºIô-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾ü


2007-07-08
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-GÛ-xÛ-mP-Çoôh-zTßh-fïzÅ-¯-±ôGÅ-qÅ- ¤fÞm-ºHã¼-Gô-OÛG-ŸÝÅ-fôG-±m-¼ÛG-q-DG-TÛG-GÛÅ- Vß-zô-Vïm-qô-ºƒÛ-VߺÛ-fôm-DÞPÅ-G®ô-zô-G-q¼-fÞG-GÛ-»ôh-¤ïh-º±ô¾-ŸÛz-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- Zïm-zlºÛ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-zbôm-»ôh-q-¼ïh- ljm-fô-hïºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-GÛ-Gm¤-GÁÛÅ-±-iôh-¼Û¤-zŸÛm-¤fô-¼Þ-ºIô-zºÛ-Zï¼-¾ïm-¾-zdïm-mÅ- º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôGÅ-zôh-GPÅ-Tm-¿YôPÅ-ˆÛ-ºEG-¼ô¤-n¤Å-VßP-hÝ-ºIô-zŸÛm-q-hP- ºEG-q-fïzÅ-qºÛ-Å-GŸÛ-n¤Å-¼Û¤-qÅ-zŸÝ-z-hP- ¯-fP-n¤Å-Ç+¤-Çeï- D-¤hôG-Åï¼-qô¼-Hã¼-z- MãGÅ-Vß-n¤Å-Ç+¤-ºIô-z-ÅôGÅ- ¤Û-n¤Å-„Àô-º±zÅ-hP-hPPÅ-CG-GbÛP-¸z-Bï-zºÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-Gž-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hqï¼-m-Zï-V¼- zôh-ˆÛ-Gm¤-GÁÛÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ- zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gm¤-GÁÛÅ-ˆÛ-±-iôh-fô-z;ôh-‚ïh-Ç+zÅ- ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô- 30ºÛ- mP-mÅ-±-z-Vï-ÁôÅ-hï- ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 2 ZÛm-fôm-q-Gž-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-mm-TÛP-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-mG-GÛ-±m-¼ÛG-ŸÛz-ºWâG-DP-GÛ-Å-GŸÛºÛ-¼ÛG-GmÅ-Çkï-±m-HÛ-±m-¼ÛG-q-¾Û×»-TïÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m- zôh-mÅ-Mã-zºÛ-ºƒÛ-VߺÛ-fôm-DÞPÅ- zôh-mP-GÛ-ºEG-¼ô¤-n¤Å-ˆÛ-zŸÝ-±h-ºhÅ-qºÛ-¾ô-¼zÅ-¤P-qôºÛ-±h-GŸÛ-¾Å-Ÿï-iG-¤HôGÅ-bà-ºIô-zŸÛm-q-»Ûm-q-hP- zôh-mP-ÇSôm-Vh-»Ûm-m- Å-Eôm-;Û¾ô¤Û‡¼-Iâ-zŸÛ-¤- ¿S-FÛ-®¤-ºEz-qºÛ-mP- ºEG-¼ô¤-IPÅ- ÅÞ¤-FÛ-iâG-ÇeôP-®¤-»ôh-q-hP- ºEG-¼ô¤-hï-hG-mÛ- M-mG-hP- ¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-DÞ¾-hÝ-Mã-zºÛ-Vß-zô-Vïm-qô-DG-GÛ-fôm-DÞPÅ-»Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô- 100ºÛ-mP-±ßh-¾-ºEG-¼ô¤-hï-hG-GÛ-DôPÅ-mÅ- zM-V- 30 ®¤-¼Û¤-qÅ-zŸÝ-Çeï- ºDÞ¤-q-mP-zŸÛm-VßP-ŸÛP-ZÝP-hÝ-ºIô-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།