M-G¼-z-hP-zôh-¤ÛºÛ-hz¼-ÆÛh-‚ãÅ-¤Û-ºi-z-z¸ÞP-¤Û-¼ÞP-ŸïÅ-Gž-zÁh-GmP-zü


2006-12-17
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-VGÅ-qºÛ-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-GmÅ-Çtô-‚-M㺤-¤ïh-q-z¸ô-MãºÛ-Gmh-hôm-fh- ¿kÛ-¾ÛºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-mP-Hôh-bàG-ºIô-zŸÛm-q-¿e¼- ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-mÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-n¤Å-ºhÛ-¿e¼-Gbm-Çkôh-VôG-Mã-hP- M-G¼-HÛ-¤Û-Åï¼-HÛ-dïm-GŸÛ-DG-GmÅ-Çtô-hGôÅ-MãºÛ-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¤Û-ºi-z-GZÛÅ-z¸ÞP-m-ºIÛG-¤Ûm-Gž-zÁh-mm-qô-GmP-»ôh-ºhÝG- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-mÅ- ¿kÛ-¾Û-zŤ-»Å-JÀÛP-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛÅ-ÇK¼-hP- ¾-hÐGÅ-„ËàjË-¶Û-ȼ- M-G¼-HÛ-IôP-Çkï-Ç~ï-¾-¼ô^-¾-ÅôGÅ-q-º²âGÅ-zCæm-HÛ-dïm-GŸÛ-DG-Å-G®P-Å-ŸÛG-bà-GmÅ-Çtô-hGôÅ-MãºÛ-z;º-M-zbP-¸Ûm-q-¿e¼- ÇÀ¼-»P-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-¿kÛ-¾ÛºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛ-FÛ¤Å-hqôm- Íï¤-;ï-Á¼-¤×- hP- ¼ï-D-Á¼-¤×- n¤-GZÛÅ-mÅ-fG-GTôh-hï-zB¼-z¹ôÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-zôh-¤ÛºÛ-Gmh-hôm-Gž-zÁh-ŸÝ-¤Dm-hÝ- M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-Vïm-¤ô-ºw¼-¤-Ç+Ý-ŸzÅ- Gô-q¾-ÅÞ-z-¼-¤-mÛ-»ô¤- Vïh-wïzÅ-GmP-»ôh-q-hP- DôP-GÛÅ-FÛ¤Å-DP-¾- G¾-bï-zôh-¤Û-±ô-Å-DÞ¾-hï-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚ïh-±ï-hï-mÛ-M¾-uÛºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-bà-ºHã¼-Zïm-»ôh-qºÛ-Gž-zÁh-ŸÝÅ-q¼-¤-¸h- hï-ÇSôm-M-G¼-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-xÛ-ºƒï¾-iâP-Vï-hP- ¿kÛ-¾ÛºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm- hï-zŸÛm-¿kÛ-¾ÛºÛ-º²âGÅ-zCæm-»¼-MÅ-¾Å-DP-GÛ-iâP-Vï-¾-ÅôGÅ-q-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-Çkôh-ÇK¼-¼P-ºWGÅ-ÅÞ-ºWôG-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-zºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-±ÛG-fô-»P-ljm-Oôm-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¿kÛ-¾ÛºÛ-zhï-hôm-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ- VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛ-PôÅ-mÅ-h-z¼-fG-GTôh-Gż-q-GP-»P-GmP-¤ïh-q-hP-G¸º-ºDô¼-zŸÛºÛ-mP-ÇÀ¼-»P-FÛ¤Å-DP-hÝ-Vïh-zT¼-hGôÅ-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།