ÈôP-;ôP-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-zhÝm-GTÛG-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-ºGô-±ßGÅ-ºhÝG


2007-12-23
Share

{}ü üM-mG-GÛ-hzP-zNå¼-ºôG-»ôh-qºÛ-ÈôP-;ôP-mP-xÛ-¾ô-2012 mP-±ßh-¤P-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-V-±P-z-¾G-zÇe¼-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-bï-ÈôP-;ôP-GÛ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-ŸG-zhÝm-yG-GTÛG-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºGô-z®ßGÅ-GmP-ºhÝG hï-»P-ÈôP-;ôP-GÛ-º²Ûm-BôP-uÛ-Ez-q- ^ô-m¾-^ï-±×P- GÛÅ-ÈôP-;ôP-mP-¤P-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-Ç+ô¼-¾Å-hôm-ljm-fô-ŸÛG-zbôm-qºÛ-mP- ÈôP-;ôP-GÛ-¤Û-¤P-zM-V-¿S-zTß-¿ËG-GÛÅ-xÛ-¾ô-2012 mP-±ßh-ÈôP-;ôP-º²Ûm-BôP-uÛ-Ez-q-Å-GmÅ-¤Û-¤P-mÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-Mã¼-ºhôh-¤ôÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ˆP-xÛ-¾ô-2017 Á¼-Ç+zÅ-¤Û-¤P-hïÅ-zÅ-¤P-zÅ-Mz-Bô¼-ºfôz-z¸ô-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-iâG-Tß-f¤-q-»ôh-q-mÅ-xïh-;-¤Û-¤P-GÛÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ˆP- hï-ºyôÅ-xïh-;-M-mG-GŸÝP-¾-„Àô-Gbh-‚ïh-¤Dm-h¤ÛGÅ-º²âGÅ-¤Û-Ço-zMh-zM-»ôh-qºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-±ôGÅ-VßP-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ÈôP-;ôP-GÛ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-xÛ-¾ô-2012 mP-±ßh-ÈôP-;ôP-¤Û-¤P-¾-»ôPÅ-Ez-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-¯ôh-ˆÛ-»ôh-TÛP- hïÅ-m-GôP-ŸÝÅ-ÈôP-;ôP-º²Ûm-BôP-uÛ-Dz-qÅ-zbôm-qºÛ-ljm-fô-hï-mÛ-ºEôG-zÁh-»Ûm-q¼-ÈôP-;ôP-GÛ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG xÛ-¾ô-1997 ¾ô¼-h‚Ûm-WÛÅ-ÈôP-;ôP-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-Ç+zÅ-ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-ˆÛ-GŸÛ-¼Û¤-¯-FÛ¤Å-ŸïÅ-q-ŸÛG-Gbm-ºzïzÅ-GmP-»ôh-ˆP- hïºÛ-mP-¤Û-¤P-¾-»ôPÅ-Ez-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-vôh-xôGÅ-fh-hÝÅ-±ïÅ-PïÅ-Gbm-ºDôh-¤ïh-q-¼ïh- G¾-bï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÈôP-;ôP-¤Û-¤P-GÛ-¤Pôm-ºhôh-¾-hGôPÅ-zŸïÅ-¼m-º±¤Å-¤-GmP-m- ÈôP-;ôP-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh- Íï-¤Û-¾Û-¾ºô- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།