º²¤-JÀÛP-mP-¿+ôG-¸-@Ý-MG-¤P-ÁôÅ-‚ïh-¤Dm-ºz¼-¤-hP-ÍÛ-¼G-hP-ȺÛ-bÛ-zTÅ-»Ûm-qü


2006-11-06
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-xÛ-Gž-mP-Gž-ŸïÅ-qºÛ-¿+ôG-¸-@Ý-MG-‚ïh-¤Dm-M¾-Dz-ÅÞ-hP-ÅÞ-»Ûm-¤Ûm-dôG-ŸÛz-¾Å-DP-GÛÅ-M¾-Dz-163¾-ŸÛz-ºWâG-GmP-zºÛ-¸Þ¼-z;ôh-h;¼-VG-mP-Gž-¿e¼-m- ºz¼-¤-hP- ÍÛ-¼G- ȺÛ-bÛ-zTÅ-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-mÅ-¿+ôG-¸-@Ý-MG-¤P-ÁôÅ-‚ïh-¤Dm-M¾-Dz-GÅÞ¤-qô-hï-»Ûm-q-hP- wÛm-¾m-^Û-mÛ-¿+ôG-¸-@Ý-MG-GÛ-GmÅ-±ß¾-ZÝP-ÁôÅ-ˆÛ-M¾-Dz-hï-»Ûm-Ç+ô¼-z;ôh-zŸGü GŸÝP-ºƒï¾-¤-»Ûm-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-¾Å-DP-hïºÛ-G®ô-º²Ûm-¿U¤- ÈÛºÞ-Gï‡-¾×-Ç~ï¾- ŸÝ-zÅ-GÅÞPÅ-q¼-GŸÛGÅ-m- ¿+ôG-¸-@Ý-MG-GÛ-Aïm-qÅ-¤Û-¤P-Å-»-¤P-qô-hzÞ¾-wôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÅÞ-H¼-hGôÅ-VGÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG-ü hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-»G-¾- ¤Û-¾ô-zTß-yG-¤P-qôºÛ-¼ÛP- ¿+ôG-¸-hP- ¤W¾-ŸÝ-¾ïm-q-ÅôGÅ-fzÅ-ÇkÝG-GÛ-GmÅ-±ß¾-hï-±ô-ºGôG-fzÅ-ÅÞ-FÛ¤Å-hP-OÛG-GŸÛ-¤P-qô-ŸÛG-z¸ôÅ-»ôh-ˆP- h-hÝP-hï-®¤-»¼-MÅ-xÛm-¤ïh-ÇezÅ- ¿+ôG-¸-ºGôG-fzÅ-ÅÞ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-¾Å-Çtï¾-Mã-¤P-z-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-zŸGü M¾-uÛºÛ-xÛ-Gž-mP-Gž-ŸïÅ-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-¾Å-DP-hïºÛ-h;¼-VG-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- M-G¼-hP-ZÛ-ÈôP-mP-¿+ôG-¸-@Ý-MG-GÛ-GmÅ-±ß¾-ym-zÞ-ZÝP-hÝ-ºIô-zŸÛm-»Ûm-q-hP- „ËP-¾-lïÁ-mÛ-¿+ôG-¸-@Ý-MG-GÛ-GmÅ-±ß¾-¤P-ÁôÅ-»ôh-qºÛ-M¾-Dz-zTߺÛ-DôPÅ-ÅÞ-±ßh-zŸGü »¼-fôm-Tm-HÛ-M¾-Dz-wÛm-¾m-^Û- ÅÞh-µ¼-¾m-^Û-hP- mÛºÞ-µ-¾m-^Û- ÍÅÛ-¾m-^Û- ÅÛP-GË-qÞ¼- ^m-¤G ÅÞºÛ-^m-zTÅ-mÛ-¿+ôG-¸-@Ý-MG-hP- ¤W¾-ŸÝ-¾ïm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-È-TP-ZÝP-ZÝP-»Ûm-qºÛ-¯ï-wÞh-M¾-Dz-zTߺÛ-IÅ-»Ûm-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།