M-G¼-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-M-mG-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-ºhÝG


2007.10.25

{}ü üM-G¼-HÛ-GŸÝP-º²Ûm-;ôP-¼ï-Åï-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤- Å×ô-mÛ-»- JËm-lÛ- »ÛÅ-Çoï-FÛh-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-ŸÛG-h-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞ-ZÛm-mÅ-M-mG-mP-hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-¿SºÛ-¼ÛP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-»ôh-q-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü ¿U¤-Å×ô-mÛ-»-JËm-lÛ-¤VôG-M-mG-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-hï-zŸÛm-fôG-¤¼-qï-TÛm-hÝ-wïzÅ-mÅ-M-mG-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¶âºÞ-WÛP-fºô-hP-hzÞm-Tº-zºô-ÅôGÅ-VïÅ-¤fôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-ü hï-XïÅ-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-ÁÛºÛ-Ím-hP-ÉP-Èh-ÅôGÅ-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-ºV¼-»ôh-q-hP-ü h-¼ïÅ-¿U¤-Å×ô-mÛ-»- JËm-lÛ- ¤VôG-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-Ghm-ŸÝ-zŸÛm-M-mG-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÞ-Tm-Fºô-»ÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÞ-»ÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-zXôh-m-ü h-¼ïÅ-¿U¤-Å×ô-mÛ-»- JËm-lÛ-¤VôG-M-mG-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-»Å-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-ŸÛG-¾-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü º±¤Å-G¸ÛGÅ-hïºÛ-zMãh-mÅ-±ôGÅ-q-GZÛÅ-hz¼-hP-hï-zŸÛm-M-G¼-hP-M-mG-¤Û-¤P-hz¼-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-hP-MãÅ-¤Pº-¾ôm-»Å-¾-wm-fôGÅ-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾-ü »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-ºwï¾-MÅ-GbôP-Mã¼-»P-wm-fôGÅ-»ôP-Mã-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-»ôh-TïÅ-zXôh-»ôh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎