¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-¾-P¾-Åï¾-¼ôGÅ-Bô¼-GP-¤HôGÅ-¤-º‚ô¼-±ï-mh-GŸÛ-¤P-qô-Ez-Gh¾-ºIô-zºÛ-Zïm-D-»ôh-qü


2004-12-29
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-¤±ô-ºôG-Å-»ô¤-ÁÝGÅ-Vï-Mz-Çeï-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-Wï-Vï¼-ºEã¼-zºÛ-Gôh-VGÅ-wôG-qºÛ-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-¾-P¾-Åï¾-¼ôGÅ-Bô¼-GP-¤HôGÅ-¤-º‚ô¼-±ï-mh-GŸÛ-¤P-qô-Ez-Gh¾-ºIô-zºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG- hï-»P-ÍÛm-Iô-mï-Áï-»¼-»ôh-qºÛ-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-G®ô-º²Ûm- ^ï-¶Ûi- m-Ç~-¼×ô- »ÛÅ- º‚ãP-zºÛ-Aïm-Pm-±zÅ-Vï-hïºÛ-mP-¤Û-¤P-iâG-FÛ-¿ËG-GÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-qÅ-¤-¸h- h-V-Å-GmÅ-¤P-qôºÛ-mP-¤ÛºÛ-¼ô-hP-G®ôG-Vß-GP-ż-Ez-»ôh-qÅ- G¾-bï-M¾-uÛºÛ-P¾-Åï¾-¼ôGÅ-Bôz-DG-ºy¾-hÝ-¤-º‚ô¼-±ï- ¤Û-ÁÛ-Aïm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-hï-¿kz-GZÛÅ-ºw¼-V-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-Ç+ô¼-ÇSôm-zl-zbP-ºhÝG- h-¼ïÅ-ˆÛ-Å-»ô¤-hP-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-ºEã¼-zºÛ-Gôh-VGÅ-±zÅ-Vï-ÁôÅ-wôG-»Þ¾-mÛ-Å-V-h¤º-qô¼-VGÅ-qºÛ-ÍÛm-Iô-mï-Áï-»ºÛ-¤Pº-Çkï- Í-Åï- »Ûm-qÅ- Å-GmÅ-»Þ¾-¤Û-±ô-h=ïÅ-¿eôGÅ-ˆÛ-ºVÛ-Aïm-¤±¤Å-¾-ÇÀïzÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- M¾-uÛÅ-hô-wôG-‚ãP-zºÛ-Å-GmÅ-DG-¾-¼ôGÅ-Bô¼-GP-fÞz-ˆÛ-ºzh-z¯ôm-ÁÝGÅ-Vï-GmP-zŸÛm-»ôh-¼ÞP- h-¼ïÅ-ˆÛ-Gôh-VGÅ-hï-mÛ-±zÅ-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-qÅ- ºz-ÅÞ-¤-zÇkÝÅ-qºÛ-h;º-P¾-»ôh-Ç+ô¼-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-¾- h-¿eºÛ-ºV¼-M¾-uÛºÛ-¼ôGÅ-Bô¼-DG- ÁÛ-¼Û-¾P-;-hP-ÍÛm-Iô-mï-ÁÛ-»- hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-JÀÛP-ym- Ím-jË-¤a- hP- aÛ-Dô-„˼- HÛ-IôP-GÅïz-DÞ¾-hÝ-º‚ô¼-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།