ཝེཏ་ནཱམ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་སྨན་ལྷའི་རྗེས་གནང་བསྩལ་བ།


2016-10-30
Share
ཝེཏ་ནཱམ་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བར་སྨན་ལྷའི་རྗེས་གནང་བསྩལ་བ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཝེཏ་ནཱམ་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་རྗེས་གནང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲ་གནས།

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཝེཏ་ནཱམ་གྱི་ཚོང་པའི་དད་ལྡན་པ་ཁག་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་རྗེས་གནང་བཀྲིན་ཆེ་སྐོར་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གནས་ཚུལ་བཀོད་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའི་རྗེས་གནང་བཀྲིན་དེ་ལོ་ལྟར་བཞིན་ཝེཏ་ནཱམ་ནས་ཡིན་པའི་ཚོང་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཤིག་གི་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་རྡ་སར་བཅར་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ཐེངས་ཚོང་པ་མི་གྲངས་ ༨༠ སྐོར་ཞིག་ཆེད་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད་རྗེས་གནང་དེ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཝེཏ་ནཱམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་གཅིག་ལ་ཐད་གཏོང་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག  ཝེཏ་ནཱམ་དུ་ཐད་གཏོང་ཀྱི་ལས་འཆར་དེར་མི་གྲངས་ ༣༠༠ ནས་ ༥༠༠  བར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་ནང་ནང་པ་དང་དེ་མིན་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་གཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ཝེཏ་ནཱམ་གྱི་རྒྱལ་ས་  Hanoi  དང་ Ho Chi Minh,Saigon  དང་ Da Nang   བཅས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་གསན་གཟིགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་འདུག སྐབས་དེར་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ཝེཏ་ནཱམ་གྱི་སྐད་ནང་གསུང་འདོན་གནང་རྗེས་དེའི་གོ་དོན་ཇི་ཡིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འགྲེལ་པ་གནང་ཡོད་འདུག དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རང་གི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་རྒྱུའི་ལམ་དེ་གསལ་པོ་སྟོན་གནང་ཡོད་སྐོར་དད་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་དྲན་བསྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད་འདུག ཡང་ཉིན་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཝེཏ་ནཱམ་གྱི་དད་ལྡན་པ་དེ་དག་གིས་དྲི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བ་མ་ཟད་བྱང་སེམས་པ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབོག་འཇོག་མཛད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག།
གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།