¿U¤-;Û¾Ûm-‡ôm-mÅ-M-mG-hP-±ôP-ºƒï¾-‚-xôGÅ-fh-¸Þ¼-¸ºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-qü


2008-02-28
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-h¤ÛGÅ-¿U¤- ÈÛ-¾-¼Û- ;Û¾Ûm-‡ôm- ¤VôG-mÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¯ôh-JÀïP-GÛ-GÅÞP-zÁh-TÛG-mP- M-mG-hP-±ôP-ºƒï¾-‚-xôGÅ-fh-¸Þ¼-¸ºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-q-hï¼- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hGG-¾m-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-¿U¤-ÈÛ-¾-¼Û-;Û¾Ûm-‡ôm-¤VôG-mÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-z-ZÛm-Íô-È-»ô-ŸïÅ-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-z¸ô-¾Å-ˆÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-ºôÅ-zÇkݺÛ-GÅÞP-zÁh-TÛG-GmP-Ç+zÅ- Í-¼Û-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-±ôP-ºƒï¾-mP-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-±ôP-ºƒï¾-hP-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-¾ô¼-HÛ-º²º-fP-GP-im-HÛ-zTG-zTôG-‚Å-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-zdïm-mÅ-- Í-¼Û¼-HôP-GÝm-Vïm-qô-wôG-GÛ-»ôh-q-hP- Í-¼ÛºÛ-xôGÅ-mÅ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-OÛG-GŸÛ-hP-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¾-z¯Û-z;ݼ-GŸÛ¼-¸ÞP-±ôP-ºƒï¾-‚Å-mºP- M-mG-PôÅ-mÅ-±ôP-GÛ-OÛG-GŸÛ¼-z¯Û-¤ïh-‚Å-bï- M-mG-GÛ-hPÞ¾-¾ô¼-HÛ-º²º-fP-zTG-Çeï- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-DG-GÛÅ-z¸ô-IÐ-M-mG-mP-GmÅ-Çtô-‚Å-Çeï- z¸ô-¾Å-ˆÛ-¾Å-;-»P-M-mG-¾-Áô¼-HÛ-»ôh-q-¤-¸h- »P-M-mG-mÅ-Í-¼Û¼-xÛ¼-ºiïm-‚Å-qºÛ-zTº-hPôÅ-hqï¼-m- yâ-GݺÛ-¯ïh-VÅ-Í-¾ï-qh-;ô-¿e-zÞ¼-Ÿ-ZÛºÛ-¿Ëh-zbP-z-ÅôGÅ-ºyôh-zÇeïm-¾-Zïm-±zÅ-»P-z¸ô-»Û-»ôh-Ç+ô¼-GmÅ-¾ÞGÅ-Gž-ºhôm-GmP-ŸÛP- G¾-ÆÛh-DôP-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-±ï- M-mG-hP-hï-¿e-zÞºÛ-HôP-GÝm-Vï-zºÛ-±ôP-ºƒï¾-HÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-ºHã¼-z-GbôP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-qÅ-Gmh-hôm-hïºÛ-Ç+ô¼-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-¾ÛºÞ-Tm-Fºô-¾-±ß¼-ÇoP-¾m-ºV¼-ºiÛ-¯h-‚-Ç+zÅ- ¾ÛºÞ-Tm-Fºô- »ÛÅ- Í-¼Û-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-±ôP-hôm-HÛ-ºƒï¾-zºÛ-mP-hôm-hPôÅ-fôG-mÅ-xôGÅ-GZÛÅ-;¼-Dï-wm-fôz-»ôh-q-ÁïÅ-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP- hï¼-zdïm-M¾-Dz-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hP- »P-Í-¼Û-M¾-Dz-mP-DÞ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-hz¼-zŤ-mô¼-¤-fïzÅ-q-hGôÅ-Ç+ô¼-¾m-ºhïzÅ-‚Å-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།