zŸÝGÅ-ÇK¼-DÞ¾-zôh-¤Û-±ô¼-zbP-zºÛ-Å-VºÛ-zôGÅ-¤ºÛ-hÝÅ-»Þm-xÛ¼-ºHPÅ-GmP-Mãü


2005-12-29
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-GŸÝP-mÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-DÞ¾-zôh-¤Û-±ô¼-zbP-zºÛ-Å-VºÛ-zôGÅ-¤ºÛ-hÝÅ-»Þm-xÛ¼-ºHPÅ-GmP-MãºÛ-fG-Vôh-‚ãP-»ôh-ºhÝG h-¾ô-mÅ-z¸ÞP-M-G¼-HÛ-ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-hGÝm-hÝÅ-±ôGÅ-hÝÅ-hï-zŸÛm-l-¼¤-Å-¾¼-±ßGÅ-Mã-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-qºÛ-hÝÅ-±ôh-hP-zÇeàm-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-DG-TÛG-¸Þ¼-Zm-hÝ-zT¼-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-hP-ü ¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-hz¼-ºƒï¾-z-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-mÅ-D-Å-hGôP-iôºÛ-GÅô¾-Çeôm-ŸÛG-ˆP-zÁ¤Å-GmP-»ôh-q-¼ïhü Ç+zÅ-hï¼-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-¤VôG-hP-ü IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôü GŸm-»P-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-zTÅ-wïzÅ-»ôh-ºhÝG-¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-qh-¤-º‚ãP-GmÅ-¾GÅ-mÅü h-z¼-zôh-¤Û-±ô-¾ô-Pô-zŸÛ-zTß-Ÿï-iâG-®¤-¼ÛP-M-G¼-GŸÝP-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-¤Pº-ÇkïºÛ-ÆÛh-GŸÝP-hP-¤Û-¤P-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-GmP-z¼-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝÅ-GmP-z-hP-VzÅ-TÛG-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-z¸P-qô-hï-hG-¤Û-Z¤Å-Mãm-º²Ûm-GmÅ-fÞz-q-hï-»P-M-G¼-HÛ-¤fÞm-ºHã¼-GmP-zºÛ-Iâz-ºƒÅ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG hï-hP-xôGÅ-¤±ßGÅ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ- ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-Çkï-ºhÛ-zŸÛm-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-XïÅ-ÅÞ-zôh-¤ÛºÛ-ºhÝ-Çkôh-Vï-ÁôÅ-hï-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-q-hP-ºƒï¾-h-¿eºÛ-zôh-MºÛ-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-»P-Gž-zbôm-GmP-»ôh-ºhÝG Ç+zÅ-hï¼-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô-¤Pº-ÇkïºÛ-uÛ-Ez-„Àôm-Vïm-¤VôG-mÅü ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-mP- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-zŸÝGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hï-P-±ô-ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-hÝÅ-Mãm-mÅ-Ç+¾-z-z¸P-qô-ŸÛG-»Ûm-zŤ-HÛ-»ôh-¾-zôh-¤Û-±ô¼-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-h;º-P¾-¤Û-‚ãP-zºÛ-P-±ôºÛ-fôG-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-GÛ-»Ûm-GÅÞPÅ-ºhÝG ¿ËG-q¼-hÝ-DôP-mÅ-ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-DÞ¾-GmÅ-Çkôh-zôh-¤Û-±ô¼-hï-ÇS-Å-V-zôGÅ-¤¼-zbP-»ôh-q-hï-hG-ÇÀ¼-»P-¾ô-Pô-¿S-zTߺÛ-¼ÛP-hÝÅ-ºHPÅ-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།