ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-ºEGÅ-¼ô¤-zŸÝ¼-z-hïÅ-ÁÝGÅ-Aïm-G-¼ï-fïzÅ-¤Ûm-fôG-dôG-ŸÛz-‚-Mãü


2006-12-21
Share

{}ü üM-G¼-hP-M-mG-hz¼-º²¤-JÀÛP-mP-±-iôh-Vï-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-ºEGÅ-¼ô¤-zŸÝ¼-HÛ-»ôh-q-hïÅ-ÁÝGÅ-Aïm-G-¼ï-fïzÅ-¤Ûm-fôG-dôG-ŸÛz-‚-Mã-»Ûm-q-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-¼ÛGÅ-XïÅ-@P-º²Ûm-q-±ô-fÞm-¤ôP-fôG-mÅ-dôG-ŸÛz-GmP-»Å-ˆÛ-¾Å-hôm-hï-zŸÛm-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zhÝm-¾ôºÛ-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-ºGô-±ßGÅ-Mã-»Ûm-q-M-G¼-HÛ-¼Û-º²ïGÅ-¼Þ-DG-fïzÅ-¯-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm- Íz-¾Þ-¶-¾Û-»- mÅ-M-mG-uÛ-±ôGÅ-±m-¼ÛG-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤Z¤-¾Å-GmP-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-¾-Å-dGÅ-¤-z;ôh-ÇSôm-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-ºE¤Å-¼ô¤-zŸÝ¼-mÅ-ÁÝGÅ-Aïm-G-¼ï-fïzÅ-¤Ûm-HÛ-dôG-ŸÛz-¾Å-hôm-hïºÛ-mP-¤-ºôPÅ-±-iôh-Vï-¼Þ-xÛm-mÅ-G®P-Vß¼-ºHã¼-¿kôG-G-¼ï-»ôP-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-¾-»P-dôG-ŸÛz-‚-Mã-»Ûm-q-hP-ü ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-ˆÛ-ºEGÅ-q-hP-ºEGÅ-¼ô¤-zŸÝ¼-HÛ-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-hï-È-TP-Zïm-±zÅ-»ôh-q-Ç+Ý-ŸzÅ-Íz-¾Þ-¶-¾Û-»-mÅ-GÅÞP-zŸG ¼ÛGÅ-XïÅ-@P-º²Ûm-q-hP-¤DÅ-hzP-±ôÅ-źÛ-¤Gô-¾ºÛ-±-iôh-Vï-¼Þ-ºIô-GÛ-»ôh-q-hïÅ-ºEGÅ-¼ô¤-¾-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-ˆÛ-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།