&GôP-Å-¤VôG-mÅ-hq¾-GÅP-z-ºhÝÅ-qºÛ-GÅÞP-VôÅ-z;º-ºFÛh-°¾-Mã-hzÞ-±ßGÅ-ºhÝG


2007.05.19
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾G-DP-hÝ-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 19 ZÛm-hq¾-GÅP-z-ºhÝÅ-qºÛ-¯-zMãh-ˆÛ-ºIï¾-q-zŸÛ-IGÅ-ˆÛ-GÅÞP-VôÅ-z;º-ºFÛh-°¾-Mã-hzÞ-z®ßGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¾ô-¤P-GôP-mÅ-hq¾-¿km-Mã-Çeôh-I-±P-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Mãh-ˆÛ-M¾-qô-hq¾-GÅP-z-ºhÝÅ-qºÛ-¯-zMãh-ˆÛ-ºFÛh-Vïm-hï-°¾-GmP-»ôP-zºÛ-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG-¾- hï-XïÅ-BzÅ-Xï-ºƒÛ-GÝP-Vï-±P-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-hP- BzÅ-Xï-M¾-z-;©-q-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG- Zï-zºÛ-V¼-hq¾-¿km-Å-B-GôP-¤-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-n¤Å-mÅ-ˆP-hï-¤±ßPÅ-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-hôm-¿e¼- GÅÞP-VôÅ-z;º-ºFÛh-°¾-MãºÛ-hÝÅ-±ïÅ-fÞGÅ-Gbïm-ºDï¾-GmP-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- fïPÅ-ºhÛºÛ-GÅÞP-VôÅ-ÅÞ- hq¾-Å-B-zhG-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-hP- M¾-hzP-;©-q-¼Ûm-qô-Vï- BzÅ-Xï-ºƒÛ-GÝP-Vï-±P-¼Ûm-qô-Vï- JÀÛP-¤VôG-væ¾-¼Ûm-qô-Vï-ÅôGÅ-hzÞÅ-qºÛ-¼ÛÅ-¤ïh-„À-væ¾-n¤-q-G®ôÅ- hq¾-¿km-Çeôh-Ǩh-I-±P-GZÛÅ-ˆÛ-ºhÝÅ-Çkï-»ôPÅ-hP- ¯ï-n¤-M¾-I-±P-GÛ-hGï-ºhÝm-q-n¤Å-»ôh-qºÛ-D¼- zôh-mÅ-Gż-hÝ-º‚ô¼-z-DG-GTÛG-hP- hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-Å-xôGÅ-GP-Å-mÅ-zT¼-zºÛ-VôÅ-ŸÝ-zÇkô¤Å-VÛG-ÇeôP-®¤-»ôh-ºhÝG- GŸÛ-@P-hq¾-GÅP-z-ºhÝÅ-qºÛ-zBïh-µôGÅ-ˆÛ-ºFÛh-Vïm-hï-fôz-q¼-PïÅ-q¼- hq¾-GÅP-z-ºhÝÅ-qºÛ-ǨÛm-‚ïh-ˆÛ-hzP-Vïm-fôz-q-ŸÛG-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-m-»P- zôh-mÅ-Gż-hÝ-º‚ô¼-z-n¤Å-¾- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-h¤ÛGÅ-zž-°¾-GmP-¤²h-»ôh-q-¼ïhü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-ºIï¾-q-zŸÛ-IGÅ-ˆÛ-GÅÞP-VôÅ-z;º-ºFÛh-°¾-GmP-¤²h-qºÛ-Ç+ô¼- l-¼¤-Å-¾-mÅ-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-z-ŸÛG- Gż-ºHã¼-DG-GÛ-XïÅ-ÅÞ-GÅm-GmP-GÛ-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་འཆར་ཁག་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎