&GôP-Å-¤VôG-mÅ-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-qü


2007.12.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zŸÝGÅ-ŸG-zTߺÛ-¼ÛP-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-mP-¤²h-ºyÛm-zBPÅ-hP-BôP-zŸÛm-»Ûm-q-hP-ü G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-hP-hï-zŸÛm-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-zTÅ-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ZÛm-hï¼-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôÅ-Ghm-ŸÝ-GmP-z-zŸÛm- &G &GôP-Å-¤VôG-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¼×ô¤-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Zï-ºƒï¾-±ôGÅ-DP-ŸÛG-bà-GÅÞP-zÁh-z°¾-GmP-¤²h-»ôh-TÛP-ü hïºÛ-fôG-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-GÛ-±ôGÅ-q-GZÛÅ-;-¾Å-Iâz-qºÛ-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-ºfÞÅ-¤Û-280®¤-hP-hï-zŸÛm-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-GŸôm-¾Å-¼ôGÅ- WÛ»-mÛ-¶¼-mï-=Û- ÅôGÅ-GmÅ-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-Vïh-wïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-GÅÞP-zÁh-z°¾-zºÛ-Ç+zÅ- Ç+Ý-ZÛh-ˆÛÅ-zôh-¾-hôm-hP-¿km-qºÛ-¼P-BôP-GÛ-fôz-fP-ŸÛG-IôÅ-¤ô¾-HÛ-n¤-qºÛ-fôG-mÅ-Cæm-fzÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¾Å- zôh-¼P-z®m-¯ôh-GmP-GÛ-¤ïh-q-zB¼-hÝ-mm-zXôh-GmP-»ôh-q-hP-ºƒï¾-ü xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-GTÛG-¾ô-mÅ-z¸ÞP-zôh-MºÛ-hz¼-HÛ-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-iâG-®¤-‚Å-qºÛ-mP-ü GôP-GÛ-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-¿S-q-z¼-»¼-MÅ-ˆÛ-n¤-q-z¸P-qô-‚ãP-»ôh-m-»P-ü IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-iâG-q-hïºÛ-Ç+zÅ-qï-TÛm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-Gmh-hôm-¸ï¼-z-¤ïh-¾ÞGÅ-zXôh-mÅ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-z¸P-xôGÅ-n¤-q¼-Gmôh-Bôm-‚ãP-»ôh-q-z;º-GmP-zŸG ÍÛ-=-¾ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-GŸôm-¾Å-¼ôGÅ-¶¼-mï-=Û-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-GÅÞP-zÁh-Iâz-qºÛ-XïÅ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-GmP-hôm-¾-ü &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-M-mG-fôG-ŸÛ-ºW¤-hP-ÇePÅ-ljô¤Å-ˆÛ-n¤-ºHã¼-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-ü &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-zôh-¼P-z®m-¯ôh-GmP-GÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-fïPÅ-¤P-z°¾-GmP-»ôh-qÅ-ü ÍÛ-=-¾Û-GŸÝP-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¾¤-hzÞ-¤ºÛ-zŸïPÅ-xôGÅ-hï¼-Mz-Bô¼-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG hï-¤Ûm- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-±ôÅ-ÍÛ-=-¾ÛºÛ-¼×ô¤-HÛ-IôP-Eï¼-¿Ëm-DP-mP-Çtï¾-zºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-»P-VÛzÅ-zNå¼-GmP-mÅ-GÅÞP-zÁh-z°¾-GmP-¤²h-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎