7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-h-¼ïÅ-Íï-ÁÛ-»-hP-Í-wï-¼Û-;ºÛ-DÞ¾-Å-»ô¤-HÛ-Gôh-VGÅ-wôG-q¼-±ô¼-fÞGÅ-Ǩôm-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü


2004-12-31
Share

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-h-¼ïÅ-ÍÛm-^ô-aï-ÁÛÙ-»-G®ôÅ-qºÛ-Íï-ÁÛ-»-hP-Í-wï-¼Û-;ºÛ-M¾-Dz-zTߺÛ-mP-Å-»ô¤-HÛ-Gôh-VGÅ-wôG-q¼-±ô¼-fÞGÅ-Ǩôm-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-7G&G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-z;º-GmP-hôm-¾ü ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-mP-qºÛ-M¾-Dz-ÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-xôGÅ-ˆÛ-M-G¼-M-¤±ôºÛ-ºôG-Å-»ô¤-zMz-qºÛ-º‚ãP-zºÛ-Gmôh-º±ï-hïºÛ-mP-¤Û-h¤PÅ-ÇeôP-yG-¤P-qô-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-q-±ô-hP-hï-zŸÛm-Áݾ-¾ÞÅ-¤Û-h¤PÅ-±ôºÛ-Vïh-hÝ-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-hzÞÅ-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-hP-z®ßm-¤-±ôÅ-zôh-¤ÛºÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-Ǩôm-¾¤-GÅô¾-ºhïzÅ-ˆÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¤-¸hü h¤ÛGÅ-zž-7G&G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-h-¼ïÅ-ÁÛ¼Û-¾P-;ºÛ-mP-º‚ãP-zºÛ-Gmôh-º±ï-wôG-q-hP-Gmôh-º±ï-hïºÛ-mP-¤Û-h¤PÅ-È-TP-¤P-qô-ŸÛG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hïºÛ-fôG-È-TP-GÛ-fÞGÅ-w¤-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-ÁÛ¼Û-¾P-;-hï-zŸÛm-mP-qºÛ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-»Ûm-mºP-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ºôG-7GôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-JÀÛP-ym-»Þ¾-hïºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mã-hPü ¿ËG-hôm-JÀÛP-ym-»Þ¾-IâºÛ-hïºÛ-mP-GÛ-mP-qºÛ-Å-GmÅ-GZÛÅ-mP-VôÅ-ºƒï¾-zBP-q¼-VÛzÅ-zNå¼-zBP-Mã¼-fôPÅ-¤Vm-¶Û-Å-ºzÞ¾-HÛ-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།