&G&GôP-Å-¤VôG-w×Ûm-¾ïm-^ï-hÝ-¤²h-ºyÛm-DG-¾ïGÅ-Iâz-¸Ûm-»ôh-q-¼ïhü


2006-10-01
Share
&G &G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤²h-ºyÛm-DG-¾ïGÅ-q¼-Iâz-bï-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ-29 ZÛm- w×Ûm-¾ïm-^ï- hÝ-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-hï-hï¼-GºÛ-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¤²h-ºyÛm-DG-¾ïGÅ-Iâz-¸Ûm-»ôh-q-¼ïhü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ- w×Ûm-¾ïm-^ï- »Û-¤²h-ºV¼-mP-¤Û-h¤PÅ-¾-GÅÞP-zÁh-hPü ¸Þ¼-hÝ-Gż-ºGôh-qºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-fôG-GÅÞP-zÁh-hP-zT¼-ºiÛ-DG-hP-¾ïm-GmP-zºÛ-Ç+zÅü h-¼ïÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zB¼-hÝ-w×Ûm-¾ïm-^ï-»Þ¾-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-GmP-fÞz-q¼-È-TP-GÛ-hGº-±ô¼-‚ãP-z-hPü ¿ËG-hôm-ºhÛ-GºÛ-ZÛm-GZÛÅ-ˆÛ-¤²h-ºyÛm-G®ô-zô-mÛ-Åï¤Å-zMãh-z¸P-qô-»ôP-fzÅ-hPü VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-ºV¤-¤fÞm-»ôP-fzÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïhü GP-¿e¼-h-¼ïÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-w×Ûm-¾ïm-^ï-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBP-GmP-zºÛ-hGôÅ-q-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-GmP-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- »Þ¾-hïºÛ-¤Û-h¤PÅ-hP-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛÅ-È-TP-GÛ-hô-ÇoP-Vïm-qô-ŸÝÅ-»ôh-q-hPü Gż-ºGôh-q-iâG-zTß-¿ËG-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-»ôh-qºÛ-mP-w×Ûm-¾ïm-^ï-»Û-Gż-ºGôh-q-hP-M¾-uÛºÛ-Gż-ºGôh-q-¤-¸hü M-¤ÛºÛ-ÁÛP-ÈØ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-»P-ÇÀïzÅ-»ôh-TÛP-±P-¤¼-z;º-ºiÛ-ŸÝ-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-ºGô-z®ßGÅ-q-hï¼-ÁÝGÅ-Aïm-WÛ-¿e¼-fïzÅ-¤Ûm-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼ü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-ºGÝGÅ-mÅ-z¿e-Mã-¼ïh-TïÅ-z;º-¾m-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤²h-ºV¼-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-HÛÅ-h-¼ïÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Dï-m-‡-»ÛÅ-Vï-zÇeôh-ˆÛ-Vïh-Dï-m-‡ºÛ-V-ºzPÅ-ˆÛ-fôz-fP-xG-ºEï¼-wÞ¾-z-hP-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-M¾-Dz-ˆÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-hï-wÞ¾-zºÛ-Ç+ô¼-Pô-vôh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།