&G&GôP-Å-¤VôG-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-z=Ûm-z°¾-Vïh-zŸÝGÅ-ÇK¼-mÅ-VÛzÅ-fôm-GmP-zü


2005-12-31
Share
&G &G

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ- Ím-l-¼º- q×¼-lïÁ- ¤Pº-ÇkïºÛ-GmÅ-Vïm-ͤ-¼-¶-bÛ¼-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-z=Ûm-z°¾-Vïh-hï-¼P-ÇS-iô-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-VÛzÅ-fôm-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-i-GmÅ-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-GmP-ºhÝG ZÛ-ÈôP-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ- Ç~ä-Áô-;ºï- fïz-¯-DP-GÛÅ- l-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-mô¼-zÞ-JÀÛP-;-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-GTïÅ-º²Ûm-DP-zMãh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm- &G &G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-ͤ-¼-¶-bÛ-¼Þ-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-3mÅ-hzÞ-º²âGÅ-ˆÛÅ-hÝÅ-ºDô¼-hzP-Vïm-HÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-GÅÞP-VôÅ-hP-hï-mÅ-±ïÅ-13hP-14zTÅ-¾-z;º-hzP-hPôÅ-GŸÛ-°¾-GmP-¤²h-Mã-»Ûm-q-¼ïhü ͤ-¼-¶-bÛ-º¤-hq¾-¿km-ºƒÅ-ÇtäPÅ-ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-hï¼-¾ô-Pô-2550GôP-zhG-TG-GÛ-Çeôm-q-fÞGÅ-Xï-Tm-HÛÅ-hÝÅ-ºDô¼-HÛ-hzP-fôG-¤-hï-z°¾-zºÛ-V-mÅ-mP-qºÛ-GmÅ-Eh-ºwGÅ-Tm-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-h-¼ïÅ-ͤ-¼-¶-bÛ-¼Þ-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-z=Ûm-z°¾-Mã-»Ûm-q-hï-fïPÅ-30q-hï-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།