&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-mP-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-z°¾-Mãü


2007-07-17
Share
&G

&G

{}ü üzôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-W¼-m-¤ÛºÛ- Ⱥ¤-Ç~G- IôP-Eï¼-mP-M¾-uÛºÛ-mP-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-z;º-ÇÀôz-GÅÞP-zÁh-z°¾-MãºÛ-¤²h-ºV¼-ºhÝG- uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h-¼ÛP-xÛ-¹-7±ïÅ-18mÅ-±ïÅ-20z¼-ŸÝGÅ-ŸG-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-W¼-m-¤ÛºÛ-IôP-Eï¼- Ⱥ¤-Ç~G- ¾-»ôh-qºÛ-Åï¤Å-BÛh-JÀÛP-VôÅ-±ôGÅ-mP-VÛzÅ-zNå¼-z=Ûm-zBPÅ-Mã¼-±-±-ºÞ¼-ºÞ¼-PP-mÅ-I-OÛGÅ-Mãm-¼ÛP-mÅ-ŸÝÅ-»ôh-TÛP- I-OÛGÅ-ŸÝ-¤Dm-¤P-Vï-z-mÛ-hï-ÇS- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-mÅ-mP-q¼-zNå¼-z-»Ûm-q-¼ïh- GPÅ-ÅïP-GÛ-¼Û-¤ôÅ-ÇeïGÅ-qºÛ-¤fô-±h-¤Û-=¼-GÅÞ¤-hP-D-ŸïP-¤Û-=¼-GÅÞ¤-¿km-HÛ-zŸÝGÅ-FÛ-¼Ûm-qô-Vï-zŸïPÅ-zCæm-ŸÝ-¤Dm-W¼-¤-mÛºÛ-ÁÛP-z¸ô-¾×²-ȼ-Ç~‡- mÛ- xÛ-¾ô-1998¾ô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-W¼-m-¤ÛºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-mÅ-‚¤Å-hP-ljÛP-Xï- z¸ôh-ÇKô¤-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-VôÅ-GmP-zºÛ-ÇezÅ-ˆÛÅ-mP-q¼-zNå¼-q-¤-¸h- hï-mÅ-z¸ÞP-VôÅ-±ôGÅ-hï-¼P-¾-GmÅ-zŸÝGÅ-GmP-ºhÝG- »P-mP-VôÅ-ˆÛÅ-»Ûh-hzP-ºyôG-qºÛ- w×ï¼ïP-^Û;- »ÛÅ-zôh-Ç+h-hP-mP-VôÅ-¢P-z¯ôm-GmP-Çeï- h-V-DôP-VôÅ-±ôGÅ-hïºÛ-„À-¤-hGï-zÁïÅ-qh-¤-zŤ-Gbm-¾GÅ-ˆÛ-GÅÞP-zNå¼-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG- Ⱥ¤-Ç~G- mP-M¾-uÛºÛ-mP-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-hï¼-fï-¶m-hP-¶ïb-m¤- ÁÛ-¼Û-¾P-;-ÅôGÅ-mÅ-hGï-±ß¾-30000¿ËG-Vïh-zT¼-ŸÝ-»Û-»ôh-q-¼ïh- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hGï-ÇÀôP-¤ºÛ-Çkô¤-q-ÇÀ¼-GÅô-ŸÝ-MãºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-zÞïh-ˆÛ-GmÅ-zz-Ç+ô¼-HÛ-zIô-JÀïP-mP-¿Ëm-zŸÝGÅ-GmP-Mã-hP-hï-XïÅ-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-¤WâG-zÇkô¤Å-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-z;º-ÇÀôz-z=Ûm-z°¾-Mã-¤-¸h- &G &GôP-Å-¤VôG-W¼-m-¤ÛºÛ-mP-zhÝm-yG-GTÛG-¿ËG-¼ÛP-ŸÝGÅ-ŸG-GmP-Ç+zÅ- hh-¿km-¤P-±ôGÅ-n¤Å-¾-ºW¤-hq¾-h‚PÅ-ˆÛ-XïÅ-ÇoP-hP-º±ï-¤ïh-ŸÛ-z-xG-¾ïm-ºGï¾-xôGÅ- ‚¤Å-z¯ï-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¾-»P-GÅÞP-VôÅ-z=Ûm-z°¾-GmP-GÛÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-VÛzÅ-zNå¼-¤²h-ºyÛm-DG-¾ïGÅ-Iâz-¸Ûm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-G¼-hÝ-xôGÅ-ÅÞ-VÛzÅ-Ÿ¾-zNå¼-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།