7G&G&GôP-Å-¤VôG-ºV¼-¾ôºÛ-mP-ZÛ-ÈôP-DÞ¾-VÛzÅ-zNå¼-GmP-ºV¼-»ôh-qü


2004-12-26
Share

{}ü ühï-»P-ˆÛºô-=ô-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-fôm-‚ãP-z-ŸÛG-w-»Þ¾-i-GmÅ-ÅÞ-zbôm-q¼-¿e¼-mü ZÛ-ÈôP-DÞ¾-»ôh-qºÛ-mP-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-TÛG-mÅ-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-zMh-ZÛm-ZÛ-ÈôP-DÞ¾-ŸzÅ-Åô¼-ºDôh-GmP-GÛÅ-M¾-Å-=ô;-»ô-hP-;Ý-¤-¤-bô- h-G-mP-zŸÛm-ÍÛ-ÁÛ-;-¶-ÅôGÅ-IôP-Eï¼-GÅÞ¤-®¤-mP-VÛzÅ-zNå¼-HÛÅ-±ïÅ-zTß-hGÝ-ZÛm-M-G¼-hÝ-VÛzÅ-Ÿ¾-Hã¼-GmP-¤²h-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-¤ÛP-zbôm-¤-‚ïh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-ŸÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü ¯-zºÛ-M-mG-GŸÝP-mÅ-hï-ÇS-xÛ-¾ô- 2001 hP-ü xÛ-¾ô- 2003 Åô-Åô¼-7uÛ-mô¼-7GôP-Å-7BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ZÛ-ÈôP-DÞ¾-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Ç+zÅ-ˆP-hGG-V-‚Å-»ôh-¼ïh-¾-h-hÝP-hGG-V-‚ïh-ÆÛh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-DÞ¾-hï¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-¤-GmP-z-»Ûm-m-M-mG-GŸÝP-mÅ-hGG-V-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-h-¼ïÅ-»P-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-mÅ-fôPÅ-¤Vm-ºzÞ¾-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-¾ÞGÅ-ˆP-GÅÞPÅ-ºhÝGü ZÛ-ÈôP-hP-M-mG-GZÛÅ-hz¼-Mãm-Gbm-mÅ-ºƒï¾-z-hï-®¤-»G-qô-¤ïh-qºÛ-D¼-Zï-zºÛ-V¼-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-ÈàÅ-¤VôG-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-Mã¼-fôPÅ-¤Vm-wÞ¾-z-hï¼-M-mG-GŸÝP-DôP-Fô-¾PÅ-GŸÛ-ŸÛG-VGÅ-»ôh-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།