&GôP-Å-¤VôG-ºV¼-¾ôºÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-IôP-Eï¼-ÅÛ-»-=¾-DÞ¾-VÛzÅ-zNå¼-GmP-ºV¼ü


2007.11.15
&G

&G

{}ü ü½‰ÛP-XïºÛ-Å-zôm-ŸïÅ-qºÛ-Í-¼ÛºÛ-mÝz-zMãh-ÅÛ-»-=¾-IôP-Eï¼-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-±ôGÅ-qÅ-D-Å-Gž-zOGÅ-‚Å-q¼-¿e¼-mü zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-xÛ-¾ô- 2008 xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-zTß-GZÛÅ-ZÛm-±ôGÅ-q-hïÅ-Gô-OÛG-ºôGü Vz-ÆÛh-¤Û-Ço-hP-ü ±m-¼ÛG-¤DÅ-hzP-ü GŸm-»P-Gmh-»ôh-¤Û-Ço-¤P-qô-ŸÛG-¾Å-ºhÝÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-zBPÅ-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-VÛzÅ-zNå¼-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü ¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ-yâ-GÝ-±ôºÛ-Mãh-¾-‚¤Å-½‰ÛP-XïºÛ-„Àô-BïÅ-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝGü &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-±ôGÅ-q-hï¼-z;º-»ÛG-GmP-zºÛ-mP-ü ¤Û-ÇKï¼-hP-ü EÛ¤-±P-ü hï-zŸÛm-M¾-Dz-hP-ü M¾-uÛºÛ-mP-zhï-BÛh-ºhôh-q-hï-GTÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-ÇezÅ-hïºÛ-º‚ãP-DÞPÅ-mÛ-‚¤Å-½‰ÛP-Xï-¼ïhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-ºhÛ-¿ezÞºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hP-ü zIô-JÀïP-‚ïh-q-zMãh-º²¤-JÀÛP-uÛ-±ôGÅ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-yâ-GÝ-±ôºÛ-¤Û-±ï-BÛh-qô-ŸÛG-»ôP-fzÅ-ÅÞ-wm-fôGÅ-»ôP-GÛ-¼ïh-TïÅ-z;º-GmP-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་འཆར་ཁག་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎