zôh-mP-Íñ²-mh-GŸÛ-wôG-¤Û-h-¾ô-¤Û-IPÅ-41z¼-ºw¼-Çoôm-‚ãP-»ôh-ºhÝG


2007.06.16

{}ü ühï-»P-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Ⱥ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºzôh-qºÛ-zôh-¼P-BôPÅ-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-mP-ÍïW-ͺï-¶Û-ˆÛ-mh-ºzÞ-º¤-»P-m-Íñ²-mh-GŸÛ-wôG-¤Û-h-¾ô-¤Û-IPÅ-41z¼-ºw¼-Çoôm-‚ãP-»ôh-q-hP-ü m-mÛP-Íñ²-mh-GŸÛ-wôG-¤Û-¤Û-IPÅ-30®¤-»ôh-¾ÞGÅ-ºDôh-ºhÝG zôh-¼P-BôPÅ-ˆÛ-mh-¼Û¤-ÇSôm-ºGôG-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-Íñ²-hP-hï-zŸÛm-¾ÞÅ-ºƒï¾-fôG-mÅ-‚ãP-zºÛ-mh-¼Û¤-ÇSôm-ºGôG-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-G»Þ-Oôm-¿Ë-±ô-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-m-ü ¤Û-IPÅ-GÅÞ¤-®¤-mh-¼Û¤-hï-wôG-mÅ-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-¸Ûm-q-hP-ü Íñ²-ºGôÅ-mh-wôG-¤Dm-hïP-Ç+zÅ-IôP-Åïz-DÞ¾-hÝ-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-qºÛ-D¼-ü mh-GŸÛ-hï-wôG-¤Û-BïÅ-q-¾Å-zÞïh-ˆÛ-IPÅ-ºzô¼-¤P-z-»ôh-q-GÅÞPÅ-zŸG-¾- »P-DôP-GÛÅ-zôh-¼P-BôPÅ-¿YôPÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-Íñ²-mh-GŸÛ-wôG-»ôh-¤ïh-¼Û¤-q-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-zdG-hrh-‚ïh-¤Dm-HÛ-¾Å-DÞPÅ-h¤ÛGÅ-zž-z®ßGÅ-»ôh-q-GÅÞP-zŸG M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¸Ûm-fô-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m-ü M-mG-mP-Íñ²-mh-GŸÛ-wôG-¤Û-hP-ÍïW-ͺï-¶Û-¸ï¼-zºÛ-mh-ºzÞ-hï-¼ÛGÅ-¾ÞÅ-qôºÛ-fôG-»ôh-qºÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-ºzÞ¤-iâG-hP-FÛ-¿S-¿ËG-®¤-»ôh-q-hP-ü hï-hG-mP-mÅ-M-V-zŸÛ-Tß-¿ËG-®¤-ZïÅ-fG-ÇkÝG-µÅ-Ǩm-Dz-Mz-qºÛ-Mãh-¼Û¤-mÅ-ºGôÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ŸÛP-ü M-V-Tß-¿ËG-¾ÞÅ-qôºÛ-¸ÞP-FG-fôG-mÅ-hGôÅ-q-hP-ü M-V-zŸÛ-Tß-¿ËG-®¤-wô-¤ôºÛ-ºƒï¾-zºÛ-fôG-mÅ-hGôÅ-q-»Ûm-¾ÞGÅ-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-xÛ-xôGÅ-hP-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-Çkï-hP-Íñ²-mh-GŸÛºÛ-fôG-¼ôGÅ-¼¤-¾Å-hôm-Çtï¾-¤Dm-±ôÅ-M-mG-hP-zôh-mP-Íñ²-mh-GŸÛ-wôG-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-qºÛ-IPÅ-ºzô¼-¾Å-ŸÛ-qÞÅ-¤P-z-»ôh-q-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎