ÈôP-;ôP-mP-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zTß-zhÝm-¾ô¼-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-ÆÛhü


2007.12.29

{}ü üM-mG-¤Û-h¤PÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-Vz-ÆÛh-¾¤-¾ÞGÅ-ºwï¾-MÅ-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-IôÅ-¤ô¾-‚Å-q-zMãh-ü ÈôP-;ôP-mP-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zTß-GZÛÅ-¾ô¼-Eôm-»ôPÅ-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-¾¤-¾ÞGÅ-Çtï¾-Mã¼-hGG-‚-‚Å-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-ÈôP-;ôP-GÛÅ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ˆÛ-Mãh-¼Û¤-mP-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP-¼Û¤-qÅ-ºGm-º²Ûm-hP-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-¾¤-¾ÞGÅ-¾-ºHã¼-zTôÅ-‚-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-mÅ- ÈôP-;ôP-mP-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zTß-zhÝm-¾ô¼-Eôm-»ôPÅ-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾G-zÇe¼-‚-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚-ÆÛh-qºÛ-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-ºhÝG-ü M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q-Vºô-Ÿôºô-»P-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-ÈôP-;ôP-mP-Vïh-wïzÅ-mÅ-ÈôP-;ôP-mP-±ôGÅ-MãºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ºwï¾-MÅ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP-ü Ç+zÅ-hï-hÝÅ-ÈôP-;ôP-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qÅ-ˆP-Vºô-Ÿºô-»P-¾-hGôÅ-ºhÝm-»Û-Gï-ŸÛG-ºzÞ¾-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾-ºHã¼-zTôÅ-±ôGÅ-VßP-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-fG-GTôh-‚ãP-z-¿e¼-m-ü xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zTß-zhÝm-¾ô¼-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-ÆÛh-º²Ûm-Å-DÞ¾-HÛ-ºGm-º²Ûm-fïPÅ-¿S-q-hï-zŸÛm-¤Û-¤P-GÛÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-mÅ-Gh¤-MãºÛ-fzÅ-¾¤-¾G-zÇe¼-‚-Mã-hP-ü hï-XïÅ-ÈôP-;ôP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-»ôPÅ-µôGÅ-»P-¤Û-¤P-GÛÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-qºÛ-¾¤-mÅ-Gh¤-MãºÛ-fzÅ-¾¤-º²Ûm-Mã-»Ûm-qºÛ-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-M¾-»ôPÅ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¤Û-¤P-GÛÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-ü GŸÛ-M-Vï-zºÛ-n¤-q-ºi-¤Ûm-HÛ-ºfÞÅ-¤Û-¾Å-Oæz-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-z®ßGÅ-mÅ-hïÅ-ºGm-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-¤ÛP-ºhôm-‚-MãºÛ-fzÅ-¾¤-PïÅ-q¼-hÝ-º²Ûm-hGôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-zŤ-±ß¾-zXôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
དཔལ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་མཆོག་དང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་བོ་དང་། བཙུན་མོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ལོ་ངོ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཨ་ཚོགས་དགོན་གྱི་རིག་དངོས་རྩིས་མེད་ཀྱིས་གནས་སྤོར་བྱེད་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎