fï-¶m-HÛ-Gż-ºGôh-q-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-ÈôP-;ôP-mP-Ç+h-ºzôh-‚Å-qü


2005-12-26
Share

{}ü ühï-¼ÛP-ÈôP-;ôP-mP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-fôG-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-¤hÝm-z¼-¾¤-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-Åô-¥ã¾-»Ûm-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-bï-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-Gż-ºGôh-q-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-Gô¤-zIôÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-ÈôP-;ôP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û- ¾ÞP-;ôP-ÈàP- G®ôÅ-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-DG-TÛG-GÛÅ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-Mãm-GmÅ-fÞz-q-ÁôG-TïÅ-ºzôh-±ÛG-OôG-q-hP-ÈôP-;ôP-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-¤±ô-DºÛ-hÝÅ-zz-Gż-ÁôG-TïÅ-qºÛ-Gż-ºGôh-q- VÛP-VÛºôP- JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+h-ºzôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¾ÞP-;ôP-ÈàP-»ÛÅ-GÅÞPÅ-mü hGÝP-IPÅ-55 »Ûm-qºÛ-Gż-ºGôh-q-VÛºôP-mÛ-D-ÇSôm-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-hô-h¤-‚Å-bï-FÛ¤Å-zÁï¼-ÅôGÅ-GP-»P-¤-‚Å-q¼-¤Þ-¤fÞh-z®ôm-ºWâG-‚Å-bï-¹-z-zMh-ºIô-GÛ-»ôh-q-hPü h-hÝP-»P-DôP-GÛ-z¸º-¹-hP-mP-¤Ûü FÛ¤Å-¯ôh-q-ÅôGÅ-ÅÞ-GTÛG-hP-fÞG-ºyh-‚ïh-hÝ-zTßG-GÛ-¤ïh-q-hï-mÛ-z¸ôh-ÇKô¤-‚ïh-fzÅ-ƒ¾-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï¼-zdïm-h-¼ïÅ-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-PôÅ-mÅ-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-PïÅ-q¼-hÝ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-z¯Û-z;ݼ-‚Å-bï-Gż-ºGôh-q-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-M-¤ÛºÛ-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¾-Gż-ºGôh-q-VÛºôP-»ÛÅ-xÛ-¾ô-2000¾ôºÛ-ºGô-Çeôh-mÅ-xÛ-¾ô-2005 xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-z¼-¾-fï-¶m-HÛ-GÅP-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-ÈôP-;ôP-hP-M-mG-Ç+¤-Å-Vïm-qôºÛ-GÅP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤P-qô-ŸÛG-¤Dô-Iâz-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-hPü hïºÛ-mP-¾-M-mG-GÛ-Vz-ÆÛh-hP-hq¾-º‚ô¼ü h¤ÛGÅ-zž-h¤G-hôm-HÛ-GÅP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¤P-qô-ŸÛG-¤Dô-Iâz-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།