ÈôP-;ôP-mP-ºGô-FÛh-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-MãºÛ-fôz-fP-vôh-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-¾-Bôm-zXôhü


2007.12.30

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÈôP-;ôP-¤Pº-DÞ¾-¾-¾ô-zTߺÛ-¼ÛP-ºGô-FÛh-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-MãºÛ-fôz-fP-vôh-Mã-¤Ûm-qºÛ-fG-GTôh-¾- ÈôP-;ôP-mP-GÛ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-PôÅ-¾ïm-¤-GmP-z¼ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÈôP-;ôP-mP-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-Nå¼-¾-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG ºôm-ˆP-ÈôP-;ôP-GÛ-Gż-ÁôG-Vï-DG-mP- M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-hÝÅ-±ôh-ZÛm-GTÛG-ÇSôm-¾-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-fG-GTôh-hï¼-zÇSGÅ-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ÈôP-;ôP-GÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-hï-zŸÛm- M-mG-GŸÝP-¾-Ÿïm-ºGôG-Vï-zºÛ-±ôGÅ-¤Û-¤P-z-»ôh-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-800Å-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-60mÅ-Vïh-;-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü ¿ËG-ºyôÅ-xïh-;-¤m-®¤-ŸÛG-¼P-¼P-Åô-ÅôºÛ-Dï-wm-¯ôh-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-Çkï-DG-GÛÅ-zÇ+ô-zŸG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ÈôP-;ôP-mP-GÛ-h¤PÅ-G®ô¼-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û- ¤º¼-‡Ûm-¾Û- »ÛÅ- M-mG-GÛÅ-ÈôP-;ôP-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ô-Tm-¾-ºHã¼-Mã¼-z;G-Çkô¤-¯-z-mÅ-‚-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-zŸÛm-»ôh-mºP.ü h-z¼-hôm-wm-¿km-qºÛ-ºGm-¾ïm-G®P-¤-ŸÛG-‚Å-¤ïh-q¼- DôP-hP-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-mP-GÛ-xG-£ï¾-±ô¼-„Àô-º±z-Vïm-q-»ôP-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü M-mG-GÛÅ-¤-ºôPÅ-ÈôP-;ôP-mP-GÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-‚-¼Û¤-hï-¤ïh-q-z¸ô-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བྷེལ་ཇམ་གྱི་མི་སེར་ཡིན་པ་བོད་མི་ཞིག་བོད་ལ་གཉེན་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་སྐབས་ཧྲང་ཧེ་གནམ་ཐང་ནས་ཕྱིར་སློག་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཇོ་ནང་༸རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་ཐའེ་ཝན་གྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༦ ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎