ÈôP-;ôP-GŸÝP-mÅ-¤Û-¼ÛGÅ-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-Mãü


2006-11-29
Share

{}ü üÈôP-;ôP-mP-GÛ-uÛ-h¤PÅ-ˆÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-GmP-¤Dm-±ôÅ-ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-GŸÝP-¾-¤Û-¼ÛGÅ-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-»ôP-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-ºV¼-zbôm-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-q-¿e¼-ÈôP-;ôP-GŸÝP-GÛÅ-DÅ-¾ïm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ÈôP-;ôP-GÛ-uÛ-h¤PÅ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-GmP-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-ÈôP-;ôP-GÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-¤Û-¼ÛGÅ-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-HÛ-»ôh-q-zŸÛm- ÈôP-;ôP-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-mP-ÆÛh-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-Gbm-ºWGÅ-iâP-Vï- D×ñ-¼Û-¾ï¤- »ÛÅ-zÁh-hômü P-±ôÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-¾-¤Û-¼ÛGÅ-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-hPü ÈôP-;ôP-¤Û-h¤PÅ-Fôh-mÅ-IôÅ-±ôGÅ-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-q-zdïm-mÅ-¤Û-¼ÛGÅ-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-¾G-zÇe¼-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ÈôP-;ôP-mP-¤Û-¼ÛGÅ-h‚ï-º‚ïh-hP-ÇkÝG-¢ôP-¤m¼-GTôh-ˆÛ-‚-uôh-mÛ-±zÅ-VïºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-hPü ¼ÛGÅ-¼ÞÅ-fôG-h¤º-ºzïzÅ-GbôP-z-ÅôGÅ-mÛ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-ŸÛG-»Ûm-q-¤-¸hü hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-hP-¾ô-GZÛÅ-¿ËG-GÛ-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-GbôP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-ÈôP-;ôP-¤Û-¼ÛGÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-ºDôm-º²Ûm-hP-iG-qôºÛ-‚-uôh-Çtï¾-¼ïÅ-ˆÛ-Hôh-hôm-»P-Åï-ºyh-ˆÛ-¤ïh-ˆP-ÈôP-;ôP-IôP-Eï¼-DG-mP-xÛ-M¾-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-¾Å-;-¼GÅ-Mã¼-DG-qô-»ôh-q-¼ïhü ÈôP-;ôP-GÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»-7 mÅ-zM-V-¿S-®¤-xÛ-M¾-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-ŸÛPü hïºÛ-mP-mÅ-ºzÞ¤-GZÛÅ-hP-FÛ-¿S-®¤-w×Û-¾Û-qÛ-mô-¤Û-¼ÛGÅ-hP-ÍÛm-^ô-mï-Áï-»ü M-G¼ü z¾-qôü q;ÛÅÛ-bm- ÅôGÅ-mÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།