qï-TÛm-GŸÝP-hP-ÈôP-;ôP-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-HÛ-¾¤-D-»ôh-¾ÞGÅ-ü


2005-12-28
Share

{}ü üM-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛP-fºô-»ÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ÈôP-;ôP-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-q-hP-qï-TÛm-GŸÝP-hz¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-MãºÛ-¾¤-D-»ôh-qºÛ-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-hïºÛ-fôG-ÈôP-;ôP-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-n¤-ºHã¼-Çeôm-HÛ-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºP-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-hP-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-hïºÛ-fôG-mÅ-qï-TÛm-GŸÝP-GÛÅ-GP-¤HôGÅ-ÈôP-;ôP-mP-Eôm-»ôPÅ-mÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Çtï¾-Mã-»Ûm-qºÛ-¤±ôm-dGÅ-ÁÛG-¯-z-mÅ-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü ÈôP-;ôP-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-h-¼ïÅ-Zï-V¼-qï-TÛm-GŸÝP-GÛÅ-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-zbôm-qºÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-¾¤-¾ÞGÅ-¾-zNå¼-zTôÅ-ˆÛ-IôÅ-GŸÛ¼-ºôÅ-ÁôG-G»ÞGÅ-mÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-hP-ü hïºÛ-fôG-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-ÈôP-;ôP-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ºGm-º²Ûm-®P-Í×ÛP-Wôm-qï-TÛm-hÝ-ÈôP-;ôP-GÛ-¾Å-hôm-ljm-ÅïP-ŸÝ-z¼-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛP-fºô-mÅ-ÈôP-;ôP-mP-Eôm-»ôPÅ-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-¾¤-¾ÞGÅ-Çtï¾-Mã-hï-Gô¤-q-¼Û¤-zŸÛm-Çtô-hGôÅ-q-¾Å-¾¤-ÅïP-fG-GTôh-fÞz-qºÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-¤Ûm-¾ÞGÅ-ˆÛ-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ÈôP-;ôP-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q- Íï¾-Ç~‡-Èô- mÅ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛP-fºô-»ÛÅ-z;º-¤ô¾-hï-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-n¤-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-h-¼ïÅ-hï-ÇSôm-hP-¤Û-ºi-z¼-Gô-Ç+zÅ-‚ãP-¤-fG-P-±ô¼-D-Gbh-ˆÛ-n¤-ºHã¼-Çeôm-»Å-ˆÛ-‚-uôh-Çtï¾-¤ïh-q-GÅÞPÅ-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།