ÈôP-;ôP-GÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-M-mG-mP-Ç+h-ºzôh-zMz-qü


2005-09-26
Share

{}ü üÈôP-;ôP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-DôPÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-uÛ-hP-‚ï-ƒG-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-Zï-ºV¼-M-mG-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-;ôP-bàP-ŸÛP-Vïm-mP-fôG-¤¼-zBôh-Ç+zÅ- M-mG-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼- 1989 ¾ôºÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-fôG-GÛ-iâG-zŸÛºÛ-hôm-Aïm-fh- ºiÛ-z-z;ôh-»ôh-qÅ-¤-¸h- hqï¼-m- ¾ÛºôP-;ô¶ô;- ÈP- ŸÝ-zºÛ-ÈôP-;ôP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-hï-»ÛÅ- DôP-GÛ-¤Iôm-DP-GÛ-mP-mÅ- h¤PÅ-G®ô-»Þm-¼ÛP-GmÅ-q¼-ÁôG-TïÅ-qºÛ-Ç+h-ºzôh-»P-zMz-»ôh-q-¼ïïh- ÈôP-;ôP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-DôPÅ-ˆÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ô-VïºÛ-fP-Vïm-fôG-GÛ-iâG-zŸÛºÛ-hôm-Aïm-fh- M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-ºiÛ-z-z;ôh-q-hP- h¤PÅ-G®ô-»Þm-¼ÛP-GmÅ-q¼-ÁôG-TïÅ-qºÛ-Ç+h-ºzôh-»P-zMz-qºÛ-fh-¾- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- z¸ôh-zÆm-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-fïPÅ-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¸ôh-zÆm-‚Å-q-mÛ-»G-qô-¼ïh- ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤-ºôPÅ-q¼-»P-z¸ôh-zÆm-hï-¿e¼-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-hP-‚ïh-¤Ûm-ÅÞÅ-ˆP-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ- ÈôP-;ôP-GÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-G®ô-zô- ¤¼-=Ûm-ÉÛ- »ÛÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།