ÈôP-;ôP-GÛ-¤ÛG-GÛ-Íï¤-Xï-¼Þ-DG-GTÛG-mÅ-zôh-hÝ-©Å-zTôÅ-GmP-z¼-wïzÅ-»ôh-qü


2007-07-09
Share

{}ü üÈôP-;ôP-GÛ-¤ÛG-GÛ-Íï¤-Xï-¼Þ-DG-GÛ-Gô-zOÛGÅ-fôG- Èï¾-fï- ÍïÅÛ-qï-¼ïÅÛ- ŸÝÅ-qÅ-ºIô-zBôh-fÞz-qºÛ-¤ï-ºDô¼-HÛ-Ǩm-DP-ŸÛG-GÛÅ-¤ÛG-GÛ-m-±-»ôh-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-¤P-qô¼-¼Ûm-¤ïh-ˆÛ-fôG-mÅ-©Å-zTôÅ-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü ÈôP-;ôP-GÛ-¢Ûm-zhG-±ôGÅ-q-DG-GTÛG-GÛÅ-hPÞ¾-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-HÛ-zMãh-mÅ- Èï¾-fï- ÍïÅÛ-qï-¼ïÅÛ- ŸÝÅ-qºÛ-¤ï-ºDô¼-Ǩm-DP-hï-zôh-ˆÛ-Å-GmÅ-DG-bà-¤ÛG-ºƒâ¤-mh-GŸÛ-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¤P-qô-©Å-zTôÅ-GmP-mÅ-¤ÛG-Gž-qô-¤fôP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-zôh-ˆÛ-GŸÛ-;-¯ï-mÅ-»Ûm-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞPÅ-m- DôP-GÛ-¤ÛG-GÛÅ-¤-¤fôP-zºÛ-h;º-P¾-Åï¾-mÅ-Gż-hÝ-¤fôP-z-z¸ôÅ-z¼-fÞGÅ-XïÅ-Vï-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG-ü DôP-¾-¤ÛG-ºƒâ¤-mh-GŸÛ-»ôh-q-»Ûm-mºÛ-Z¤Å-fG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-zÁG-zTôÅ-GmP-fÞz-¤ïh-q-¼ïh-ºhÝG-ü Èï¾-fï- ÍïÅÛ-qï-¼ïÅÛ-¸ï¼-zºÛ-ºIâ¾-zBôh-fÞz-qºÛ-Ǩm-DP-hï-ÈôP-;ôP-GÛ-¢Ûm-zhG-DG-GÛÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-ºôG-h-¿e-z¼-hÝ-M-mG-mP-fïPÅ-GÅÞ¤-ºIâ¾-zBôh-GmP-mÅ-¤Û-¤P-n¤Å-¾-©Å-zTôÅ-GmP-»ôh-q-hP- h-¼ïÅ-zôh-mP-hÝ-»ôP-mÅ-¤ÛG-ºƒâ¤-mh-GŸÛ-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¤P-qô-Ǩm-zTôÅ-GmP-z-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-TÛP- h-¿e-z¼-hÝ-zôh-hP-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-DG-GÛ-¤ÛG-GÛ-mh-q-FÛ-iâG-®¤-HÛ-¤ÛG-ºƒâ¤-HÛ-mh-GŸÛ-zTôÅ-fÞz-qºÛ-¾ô-MãÅ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།