ÈôP-;ôP-hzÞ-FÛh-ˆÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-mP-Íï-¾ïm-¾ÛºôP-ŸÝ-z-ºôÅ-¤Û¼-¤ÛP-ºhôm-GmP-zŸG


2006-11-06
Share

{}ü üxÛ-¾ô-2007¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-ÈôP-;ôP-GÛ-hzÞ-FÛh-Gż-q-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-Gbm-ºDï¾-hôm-zŸÛm- ¤P-G®ô-±ôGÅ-qÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-hP- FÛ¤Å-¯ôh-q-Ç+Ý-ŸzÅ- Íï-¾ïm-¾ÛºôP- ŸÝ-z-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û¼-D-Å-¤ÛP-ºhôm-GmP-zŸGü ºôm-ˆP-ÈôP-;ôP-GÛ-hzÞ-FÛh-mÛ-M-mG-¾-Á-Ÿïm-»ôh-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-800¾Å-Iâz-qºÛ-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-GÛÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-GÛ-»ôh-ÇezÅ- ¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- ¾ÛºôP- ¾-M¾-D-fôz-Mã-È-TP-DG-qô-»Ûm-q-¼ïhü ÈôP-;ôP-GÛ-h¿eºÛ-hzÞ-FÛh- ^ô-m¾-^ï-±×P- mÛ-M-mG-GÛ-Mz-Bô¼-»ôh-qºÛ-ºôÅ-¤Û-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-ü ºôm-ˆP-DôP-GÛÅ-¾ô-XïÅ-¤-DôP-zB¼-hÝ-ºôÅ-¤Û¼-zŸïPÅ-ºhôh-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-h¿e-GP-»P-GÅÞP-¤Û-ºhÝG-ü hGÝP-IPÅ-48¾-wïzÅ-qºÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºôÅ-¤Û- Íï-¾ïm-¾ÛºôP- ¤VôG-GÛÅ- »Þ¾-HÛ-hzÞ-FÛh-±h-¿km-ŸÛG-ºôÅ-ºhï¤Å-»ôP-z-¾- ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-ºIm-zÇkݼ-‚ïh-¤Dm-hGôÅ-q-mÛ-È-TP-G¾-Vï-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-zŸGü Ç+Ý-ŸzÅ-¾ÛºôP-¤VôG-GÛÅ- ^ô-m¾-^ï-±×P- hP-¿Ëm-hÝ-zIô-JÀïP-GmP-ºhôh-»ôh-Ç+ô¼-»P-GÅÞP-zŸGü ºôm-ˆP-DôP-ÈôP-;ôP-GÛ-hzÞ-FÛh-ˆÛ-ºôÅ-¤ÛºÛ-DôPÅ-ÅÞ-hPôÅ-ÅÞ-º²â¾-zŸÝGÅ-fÞz-q-¾-ZÝP-¤f¼-ºhï¤Å-OæG-±ôGÅ-±ßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-zM-»Û-Mz-Bô¼-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP- DôP-¾-hï-¿e¼-Mz-Bô¼-»ôh-¤ïh-h¿e-Gž-qô-GP-»P-¤Û-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།