fï-¶m-HÛ-w×-¾ôP-ÇKô¤-Iâz-Z¤Å-¾ïm-q-DG-TÛG-ÈôP-;ôP-mP-»ôP-¤Û-VôG-q¼-xÛ¼-ÇÀôG-zbP-ºhÝG


2007-06-27
Share

{}ü üÈôP-;ôP-GÛ-zhG-hzP-h‚Ûm-WÛºÛ-hzP-zNå¼-ºôG-mÅ-M-mG-GÛÅ-¯ÛÅ-¾ïm-‚Å-mÅ-¤Û-¾ô-zTß-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zºÛ-ZÛm- M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛmbºô-ÅôGÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-GÛÅ- ÈôP-;ôP-hÝ-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-q¼-zdïm-ÆâP-VºÛ-Gmh-ºGG-ÅôGÅ-¾-z½‰h-hï- ÇS¼-Mãm-hP-¤Û-ºi-z¼-Zï-V¼-ÈôP-;ôP-mP-»ôP-¤Dm-fï-¶m-HÛ-w×-¾ôP-ÇKô¤-Iâz-Z¤Å-¾ïm-q-¤Û-IPÅ- 40®¤-ÈôP-;ôP-mP-»ôP-¤Û-VôG-q¼-xÛ¼-ÇÀôG-zbP-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-FÛ¤Å-¯ôh-q-hP-w×-¾ôP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-Z¤Å-¾ïm-q-»P-»Ûm-q- =â-¶m-TÛ- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-hôm-¿e¼-m- zhÝm-yG-ºhÛºÛ-G¸º-ZÛ-¤-mÅ-z¸ÞP-ÈôP-;ôP-hÝ-ºIô-¤Dm-fï-¶m-HÛ-¤Û-¤P-±ô¼-ÈôP-;ôP-GÛ-xÛ-¤Û-GŸÛÅ-ÇtôÅ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ô-hP-Gm¤-IâºÛ-¾Å-DÞPÅ-hP- Gm¤-IâºÛ-=Û-ÅÛ-z®ôP-¤Dm-HÛ-¾Å-±z-q-±ôÅ-ÈôP-;ôP-hP-fï-¶m-GZÛÅ-;ºÛ-mP-mÅ-z;G-ºGôG-‚Å-»ôh-q-¼ïh- w×-¾ôP-GôP-GÛ-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Iâz-q-±ô-FÛ¤Å-ºG¾-Tm-hÝ-PôÅ-º²Ûm-‚Å-bï- M-mG-GŸÝP-hP-M-mG-mP-¾-w×-¾ôP-GôP-GÛ-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Iâz-q-±ô¼-¼P-hzP-¤ïh-ˆP- ÈôP-;ôP-mP-DôP-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-Vô-G-xG-¾ïm-¼ÛGÅ-‚Å-VôG-qºÛ-¼P-hzP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།