&GôP-Å-¤VôG-GÛ-ÍÛm-^Û-»-mºÛ-¤²h-ºV¼-hï-zŸÛm-¤WâG-OÛ¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü


2007.10.28
&G

&G

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-‚P-xôGÅ-¤Pº-Çkï-ÍÛm-^Û-»-mºÛ-IôP-Eï¼-„Ëà¾ÞP-¤ÛP-‡ôm-mP-GÛ- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¤²h-ºV¼-¤fº-¤-hï-zŸÛm- G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-¤WâG-OÛ¾-z-hP- hïºÛ-ZÛm-Ç+ݺÛ-GTïm-qô-ÇeG-¯ï¼-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-Gż-z®ßGÅ-GmP-zºÛ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hÝ-DÞ¾-hïºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-JÀâ-G¼-¼ô¾-h‚PÅ-q- Èà-²Û»¼- ¸ï¼-z-hP- Wô×m-¤ï-¾ïm-Dï¤- ŸÝ-z-hP- IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-GÛ-ÁÛm-bà-º‚ô¼-¿km-Tm- ÅÛ;ô‡-Wôm-Åï- ŸÝ-z-¾-ÅôGÅ-qÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-Vïh-hÝ-hq¾-º‚ô¼-zÇkÝ-¼Þz-‚Å-»ôh-q-¼ïh- DÞ¾-hï¼-GmÅ-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-ˆP- ZÛm-hïºÛ-¤²h-¼Û¤-DG-mP-hGº-ŸÛP-vô-zºÛ-PP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-qºÛ-fôG-¾-„Ëà¾Þ-¤ÛP-‡ôm-IôP-Eï¼-HÛ-uÛ-Ez-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤×;-;ݼ-²m- ¤VôG-GÛÅ-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Çeï- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hï-h-V-¤Û-¼ÛGÅ-Ço-±ôGÅ-GmÅ-GTÛG-hÝÅ-GTÛG-bà-¤Z¤-º²ô¤Å-‚ïh-źÛ-ºDô¼-»ÞG-TÛG-VGÅ-»ôh-q¼-¤fôP-GÛ-ºhÝG-TïÅ-ˆP-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hïºÛ-Vïh-hÝ- hq¾-º‚ô¼-zÇkÝ-¼Þz-‚-MãºÛ-ÇÀh-hÝ-fïPÅ-ºhÛºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-hï-zŸÛm- ÍÛ-¾ïm-¤ï-¾ïm-Dï¤- HÛÅ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-hôm-ǨÛm-qºÛ-ŸzÅ-ŸÝºÛ-±ß¾-hÝ-¤fÞm-ºHã¼-Gô-OÛG-ŸÝÅ-q-»Ûm-q-¼ïh- IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-GÛ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-IôP-Eï¼-hï¼-¤-ºôPÅ-qºÛ-xÛ-¾ô- 2009ºÛ-¾ô¼-ÇÀ¼-»P-ŸzÅ-zÅô¼-ºDôh-GmP-¤²h-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎